Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Matching vehicles from laser radar images in the target recognition process.

Matching vehicles from laser radar images in the target recognition process. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Svensson Jonas
Ort: Linköping
Sidor: 43
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-10-03
Rapportnummer: (FOA-R--00-01606-408)
Nyckelord E7030, 77, laser radar, ladar, target classification, qualitative modelling, target recognition, laserradar, mål klassificering, kvalitativ modellering, måligenkänning
Sammanfattning I denna rapport beskrivs en metod för automatisk klassificering av mål som avsökts (skannats) med en framåttittande laserradar. Metoden baseras på en kvalitativ geometrisk beskrivning av fordonen. Först detekteras fordonen och sedan beskrivs de i den föreslagna formalismen och slutligen görs en matchning mot ett objektbibliotek. Matchningsprocessen är snabb på grund av de kvalitativa beskrivningarna och genom att matchningen endast utförs mot databasobjekt av ungefär samma storlek som målet samt att objektbiblioteket är grupperat i kategorier. Resultatet av matchningen är ett normaliserat värde som representerar trolighetsmåttet för matchningen. Resultatet är lovande men visar också på behovet av bättre metoder för att upptäcka fordon och bestämma deras kanter. Klassificering av fordon i realtid under flygning bör vara möjligt. Detta examensarbete utvärderar den kvalitativa metoden för klassificering av fordon upptäckta i den registrerade omgivningen. Förbehandlingen för att upptäcka fordon och bestämma deras kanter ingick inte i arbetet.
Abstract In this work a method for automatic target classification of vehicles, scanned by a laser radar in a forward looking mode, is described. The method is based on a qualitative geometric description of the vehicles. The vehicles are first detected and then described in the given formalism and finally matched against an object library. The matching process is fast because of the qualitative descriptions, but also since the matching is performed only against database objects of about the same size as the target and because the object library is grouped into categories. The result of the matching is a normalised value representing the belief value of this match. The result is promising but it also shows the need for better methods for detecting vehicles and determining their edges. Classification of the vehicles in real time during a flight should be possible as well. This master thesis evaluates the qualitative method for classification of vehicles found in a scanned area. The pre-processing to detect vehicles and determine their parts is outside the scope of this work.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182