Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Energetic binders for high performance propellants.

Energetic binders for high performance propellants. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Eldsäter Carina, Wingborg Niklas, Roland Sandén
Ort: Stockholm
Sidor: 24
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-11-10
Rapportnummer: (FOA-R--00-01610-310)
Nyckelord Krut, HMX, oxidatorer, ADN, bindemedel, GAP, polyNIMMO, arbetsvärde, impuls, polyetyleglykol/polypropylenglykol-sampolymer, polytetrahydrofuran, mjukningsmedel, provning, Propellants, HMX, oxidisers, ADN, binders, GAP, polyNIMMO, poly(ethylene glycol-bloc-propylene glycol), poly(tetrahydrofurane), plasticisers, impulse, impetus, testing
Sammanfattning Preliminära försök har utförts i syfte att framställa och karakterisera krut med glycidylazidopolymer (GAP), poly(3-nitratometyl-3-metyloxetan) (polyNIMMO), poly(etylenglykol-block-propylenglykolblock-etylenglykol) (PEG/PPG) och poly(tetrahydrofuran) (PTHF), som bindemedel. Härdade GAP-baserade bindemedel var betydligt mer elastiska än motsvarande polyNIMMO-baserade. Med polyeterbaserade bindemedel erhölls ännu bättre mekaniska egenskaper. Upp till 50 vikt% av energetiska mjukgörare kunde tillsättas med endast måttlig minskning av hållfastheten och elasticiteten för härdade polymersystem. HMX-baserade krut har framställts. Slagkänsligheten för kruten var tämligen låg. De preliminära resultaten från denna undersökning tyder på att både den termiska stabiliteten för de provade formuleringarna och kompatibiliteten mellan komponenterna är goda. Med ADN som oxidator fås högre känslighet än med nitraminen HMX, dock erhölls även i dessa fall lovande resultat. Termokemiska beräkningar tyder på att höga prestanda kan uppnås med bindemedel, baserade på samtliga ovanstående polymerer. Mycket utvecklingsarbete återstår och rapporten ger förslag på fortsatta arbeten. Rapporten är också ett led i arbetet med att framställa krut med en högre grad av elektrisk ledningsförmåga i flamman för användning inom ETK-området (ETK= elektrotermisk-kemisk utskjutningsteknik för kanoner). PolyNIMMO- och GAP-baserade krut innehållande 5 % KN03 och med HMX som huvudsakligt oxidationsmedel, har framställts. En översikt ges över allmänna principer för formulering av högpresterande krut.
Abstract Preliminary experiments have been performed with the aim to prepare and characterise propellants with glycidyl azide polymer (GAP), poly(3-nitratomethyl-3-methyl oxetane) (polyNIMMO), poly(ethylene glycol-block-propylene glycol-block-ethylene glycol) (PEG/PPG) and poly(tetrahydrofurane) (PTHF), as binders. Cured binders based on GAP were very elastic compared to binders based on polyNIMMO. Binders based on PEG/PPG and PTHF, were even more elastic. Addition of up to 50 weight% of energetic plasticisers could be added with only moderate lowering of the strength and elasticity of the cured polymer systems. HMX-based propellants were prepared. The impact sensitivity of the propellants was fairly low. Preliminary results indicate that the thermal stability and the compatibility between the propellant components are good. Presence of the oxidiser ammonium dinitramide, ADN, seems to increase the sensitivity more than the nitramine HMX. Thermochemical calculations indicate that with ADN as oxidiser high performance propellants can be made with all the binders, mentioned above. More work is still to be done and the report gives suggestions for future work. This report is also a part of a work program on preparing solid propellants with higher electric conductivity in the flame for ETC (electrothermal-chemical gun launch techniques). Propellants, containing 5 % KNO3 and based on polyNIMMO and GAP and with HMX as the main oxidiser, has been prepared. An overview is given on general principles for formulating high performance solid propellants.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182