Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Den problematiska styrningen. En studie av relationen Försvarsdepartementet och Försvarsmakten.

Den problematiska styrningen. En studie av relationen Försvarsdepartementet och Försvarsmakten. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Collin Charlotte, Eriksson N Björn, Karpaty Patrik
Ort: Stockholm
Sidor: 108
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-10-31
Rapportnummer: (FOA-R--00-01611-170)
Nyckelord Regeringens återrapporteringskrav, informationsbehov, årsredovisning, management control, yearbook, re-reported information, 13
Sammanfattning l denna studie belyser vi relationen mellan Försvarsdepartementet och Försvarsmakten med utgångs- punkt från intervjuer och centrala styrdokument såsom regleringsbrev, budgetunderlag och årsredo- visning. Vi konstaterar i rapporten att tjänstemännen i Försvarsdepartementet anser att Försvarsmakten noggrant besvarar alla återrapporteringskrav, men att den erhållna informationen ändå inte svarar mot departementets behov. Dokumenten från Försvarsmakten anses vara svårgenomträngliga och resurs- krävande ställt i förhållande till departementets analyskapacitet. Vidare uttrycks önskemål om högre grad av enhetlighet och kontinuitet. I studien förklarar vi de uppfattade bristerna i återrapporteringen med hjälp av olika teorier. Vi pekar på agent-och principalteorins förklaring att misstroende mellan uppdragsgivare och uppdragstagare ökar när insynen i verksamheten är låg, då produktionsfunktionerna ej är genomskinliga samt då resultatet är svårmätbart. Vi pekar även som Hof stede på svagheterna att följa upp en komplicerad verksamhet med hjälp av enkla återrapporteringssystem. Vi pekar slutligen på Samuelssons kritik mot att ensidigt satsa på återrapportering respektive på finansiell data för verksamheter som utsätts för omfattande förändringar. i rapporten föreslås i huvudsak fö)jande; att Försvarsdepartementet koncentrerar sina informationskrav till konstitutionellt viktiga frågor, att den huvudsakliga kontrollen av verksamheten bör åvila Försvarsmakten och den löpande revisionen och därför bör kraven på återrapportering begränsas, samt att Försvarsdepartementets analysverksamhet utökas i syfte att förbättra departementets möjligheter att utöva sin styrtande roll gentemot försvarsmakten. Därutöver uppmuntras till en vidareutveckling av den dialog som idag finns mellan Försvarsmakten och Försvarsdepartementet.
Abstract In this study we are illustrating the relationship between The Ministry of Defence and The Swedish Armed Forces based on interviews and essential controlling documents such as appropriation directions, performance control and annual reports. In the report we state that the civil servants at the Ministry of Defence think that the Swedish Armed Forces carefully answers all claims for re-reporting, but that the information received still does not meet the Ministry´s needs. The documents from the Armed Forces are considered difficult to comprehend and are demanding unproportionately large resources proportionately to the Ministry´s analysing capacity. Furthermore, a need for more uniformity and continuity is expressed. In the study we explain the perceived insufficiencies regarding insufficient re-reporting by using different theories. We are pointing out the agent and principal theories´ explanation that distrust between customer and employee is increasing when the possibility of obtaining a clear insight of the operations is low, when the production function not is transparent, and when the result is difficult to measure. We are also pointing out, like Hofsede, the difficulties to follow up public spending by means of simply re-reporting systems. Finally, we are commenting on Samuelson´s criticism of unilaterally using re-reporting and financial data for operations undergoing considerable changes. In the report we principally recommend: o that the Ministry of Defence is concentrating the requirements for information to constitutionally important issues, o that the main control of the public spending should lie with the Swedish Military Forces and therefore ought to limit the demand for re-reporting, and o to increase the analysing activity at the Ministry of Defence in order to improve the Ministry´s possibilities to carry out the controlling role towards the Swedish Armed Forces.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182