Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Experimentell simulering vid organisatorisk design.

Experimentell simulering vid organisatorisk design. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Modeer Björn, Wikman Jonas
Ort: Linköping
Sidor: 19
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-10-16
Rapportnummer: (FOA-R--00-01613-505)
Nyckelord simulering, modellering, uppgiftsanalys, operativ stab, grupprocesser, simulation, modelling, task and organizational design, joint operations staff, group processes, E5042, 520
Sammanfattning Syftet var att beskriva designprocessen i ett pågående utvecklingsprojekt (ROLF--Rörlig Operativ Ledningsfunktion 2010) inom den svenska Försvarsmakten och att härleda teoretiska och metodologiska slutsatser om uppgifts- och organisationsutveckling. Traditionell uppgiftsanalys fångar inte de snabba förändringar, den stora variationen i uppgifter, komplexitet och mångfalden av återkopplingar som karaktäriserar en ROLF-stab. För att stödja utvecklingen av nya, mer effektiva staber behövs en metodologisk utveckling. Målet för denna är systematiska och hypotesstyrda simuleringar, där man utifrån ett systemvetenskapligt angreppssätt härleder de faktorer, gällande inmatning, bearbetningsprocessen och utmatning, som skall manipuleras och studeras. Vid utformningen av ett så komplext system som en ROLF-stab är det viktigt att utveckla modeller. I rapporten beskrivs en modelleringsansats som grundar sig på muntlig simulering, där validering av modellen görs genom kommunikationen mellan den som skapat modellen och stabsmedlemmarna. Designprocessen bör koncentrera sig på former för organisatorisk kontroll, som syftar till att undvika skevhet och överflöd av information. En rad viktiga frågor, som man bör beakta vid utvecklingen av ett nytt ledningssystem, diskuteras. Bl.a. bör man kunna variera inflödet av information till staben, eftersom ett alltför stort informationsinflöde kan medföra överbelastning. Vilken kommunikationsstruktur som är den mest effektiva måste prövas empiriskt. Det gäller även hur datorstödd kommunikation skall användas. Vidare diskuteras några studier som visar på människans begränsade förmåga att fatta beslut i komplexa situationer och några risker som finns vid beslutsfattande i grupp.
Abstract The purpose was to characterize the design process in an ongoing development project (ROLF) within the Swedish military and to derive theoretical and methodological implications for task and organizational design. Traditional approaches to task analysis do not capture the fast pace of change, the high task variability, the complexity and multiplicity of feedback loops that characterize the ROLF staff. To support the design of new, more efficient staffs methodological developments are required. The suggested means to this end is experimental simulations driven by systematic hypothesis. A systems approach is used to derive input factors, transformation processes, and output factors that should be manipulated and studied. In the design of a complex system such as the ROLF staff a necessary step is the development of models. A modelling approach based on oral simulations, where ´validation´ of the model is provided through the communication between the designer/researcher and the staff members is described. Focus of the design process should be on forms for organizational control aimed at avoiding information overload and biases. Some critical design issues are discussed. It should be possible to control input to the ROLF staff, because information load is probably the primary problem facing the ROLF staff in a real situation. The physical layout of the communication structure and how computer aided communication should be used, are questions that must be tested empirical. Futhermore some studies concerning humans limited capacity to make decisions in complex situations and the risk of groupthink is discussed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182