Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Datainsamling med elektroniska enkäter vid stabsövningar.

Datainsamling med elektroniska enkäter vid stabsövningar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Modeer Björn, Söderberg Håkan, Elmquist Karin
Ort: Linköping
Sidor: 32
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-10-16
Rapportnummer: (FOA-R--00-01614-505)
Nyckelord datainsamling, enkäter, penndator, PDA, Newton, stabsövning, data capture, questionnaries, message pad, command post exercises, E5042, 52
Sammanfattning Erfarenheter från datainsamling vid stora stabsövningar särskilt under fältmässiga förhållanden, visar att det finns ett stort behov av att förbättra datainsamlingsmetoderna, så att mer data kan samlas in snabbare och med bättre kvalité. Syftet med denna metodstudie var att pröva om en elektronisk enkät på penndatom Newton kan fylla dessa behov. En tidigare använd enkät i pappersform omarbetades för att fylla de tekniska kraven på en elektronisk enkät. Den nya enkäten innehöll bara frågor med fasta svarsaltemativ och konstruerades så att det inte gick att hoppa över eller gå tillbaks till en fråga och man kunde bara svara inom angiven skala. Enkäten överfördes till elektronisk form med hjälp av programmet FormIt och installerades på penndatorn Newton. Datainsamlingsmetoden har prövats under varierande fältmässiga förhållanden vid fem olika stabsövningar. Resultaten visar att det var lättare att samla in data med hjälp av elektronisk enkät. Den största vinsten låg dock i att man fick en betydligt bättre kvalité på insamlade data, genom att samtliga enkäter blev korrekt ifyllda. Även dataanalysen gick betydligt snabbare. Härigenom var det möjligt att redovisa ett preliminärt resultat för de som medverkade i studien.
Abstract Lessons learned from data collection at large Command Post Exercises, especially during active-service conditions, show that there is great need for better data collection methods, so that more data can be collected more rapid and at better quality. The aim of this methodological study was to try if an electronic questionnaire in the handheld computer Newton could fulfil these requirements. An earlier used questionnaire on paper was revised to fulfil the technical requirements for an electronic. The new questionnaire was only composed of questions with fixed response alternatives and was so constructed that you couldn´t skip or return to a question and you could only give one answer within a fixed scale. The questionnaire was computerised with FormIt and installed on the Newton massage pad. This method for data collection was tested at different active-service conditions during five Command Post Exercises. The result shows that it was easier to collect data using an electronic questionnaire. However, the most important benefit was data of a much better quality, due to the fact that all the questionnaires were filled in correctly. The data analysis was much faster. Thanks to this it was possible to present preliminary results for those who took part in the study.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182