Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

In dire straits: Russia´s Western Regions between Moscow and the West.

In dire straits: Russia´s Western Regions between Moscow and the West. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hedenskog Jakob, Oldberg Ingmar
Ort: Stockholm
Sidor: 86
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-11-08
Rapportnummer: (FOA-R--00-01617-170)
Nyckelord Ryssland, regionalism, decentralisering, utrikespolitik, regioner, gränser, säkerhet, identitet, ekonomi, Kaliningrad, Pskov, S.t Petersburg, leningrad, Karelen, Murmansk, Jeltsin, Putin, Russia, decentralization, foreign policy, regions, borders, security, identify, economy, Karelia, Yeltsin, 13
Sammanfattning Denna rapport är föranledd av de turbulenta förändringana i relationen mellan Moskva och regionerna under 1990-talet. Den fokuseras på de regioner som är av störst intresse för Sverige. Rapporten består av två papers, båda med ett komparativt synsätt. Den första, av Oldberg, analyserar regionalismens rötter i alla de sex regionerna från Kaliningrad i söder till Murmansk i norr med avseende på deras legala status, militära betydelse, etniska och kulturella identitet, ekonomiska potential och politiska orientering. En av slutsatserna är att, även om regionerna alla är olika i dessa aspekter, så finns det ingen region som har alla dessa egenskaper. Som mest har regionerna strävat efter att antingen få större befogenheter att handha sina egna affärer eller att erhålla mer federala bidrag. Hedenskogs bidrag ger först en översikt över det federala systemet, dess institutioner och lagar med hänsyn till regionernas rättigheter att bedriva utrikesrelationer. Sedan fokuserar den på utvecklingen av dessa relationer i tre utvalda regioner, nämligen S:t Petersburg, Kaliningrad- och Murmansk-regionerna. En slutsats är att centrum generellt stött regionernas strävan efter attrahera utländska investeringar, men har hållit strikt kontroll över deras utrikes relationer i fruktan för att inte underblåsa separatism. l avslutningen diskuteraras på en mer generell nivå först för- och nackdelarna med decentralisering i Ryssland under 1990-talet. Sen ställs frågan huruvida trenden med recentralisering sedan Vladimir Putin kommit till makten 1999 betyder slutet för regionalismen i Ryssland. En slutsats är att motsättningen mellan centrum och periferi inte får överdrivas, en annan att den nya trenden är förknippad med vissa villkor. Regionalismen i Ryssland är främst beroende av det federala centralmaktens styrka och interna sammanhållning.
Abstract This report is occasioned by the turbulent changes in the relationship between Moscow and the regions of Russia during the 1990s. It focuses on the regions of most interest to Sweden. The report consists of two papers, both with a comparative approach. The first one by Oldberg analyzes the roots of regionalism in all the six regions from the Kaliningrad Oblast in the south to the Murmansk Obiast in the north with regard to their legal status, military importance, ethnic and cultural identity, economic strength and political orientation. It is concluded among other things that although the regions are all different in these respects, no region has ail of them. The most that the regions have striven for is more rights to manage their own affairs or more federal support. The paper by Hedenskog first gives an overview of the federal system, its institutions and laws on the regions´ rights with respect to foreign relations. It then focuses on the evolution of these relations in three selected regions, St. Petersburg, the Kaliningrad and Murmansk Oblasts. One conclusion is that the center generally supported the regions´ efforts at attracting foreign investments, but that it kept strict control of their foreign relations for fear of separatism. On a more general level the concluding remarks first discuss the pros and cons of the decentralization in Russia in the 1990s and then addresses the question whether the recentralizing trend since Viadimir Putin´s accession to power in 1999 means an end to regionalism in Russia. One conclusion is that the contradiction between center and periphery must not be exaggerated, another that the new trend rests on certain conditions. Regionalism in Russia mainly depends on the strength and cohesion of the federal center.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182