Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Chockvågor i fjärde ringen. Människors reaktion på flyg- och robotangrepp.

Chockvågor i fjärde ringen. Människors reaktion på flyg- och robotangrepp. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wulff Petter
Ort: Stockholm
Sidor: 43
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-10-30
Rapportnummer: (FOA-R--00-01630-111)
Nyckelord luftanfall, städer, psykologisk verkan, air attack, cities, psychological impact, 16
Sammanfattning Hotbilden mot Sverige har under 1990-talet undergått kraftiga förändringar. Tidigare bedömdes befolkningen kunna drabbas av tämligen omfattande bekämpning från luften. Ett hot om angrepp från luften kvarstår - med idag kan det handla om tiotal flygplan/robotar snarare än hundratal. Om mängden (konventionella) bomber/stridsdelar, som kan drabba befolkningen, således torde ha minskat, så behöver det inte gälla deras psykologiska verkan. Även ett fåtal bomber eller robotar mot en svensk stad kan, under ogynnsamma omständigheter, tänkas utlösa chockvågor bland befolkningen, vilket i sin tur kunde tvinga regering och riksdag att ge efter för angriparens krav. Rapporten diskuterar olika indikatorer på psykologisk verkan och deras mätbarhet/användbarhet. Ett antal historiska exempel på luftanfall mot städer redovisas. De belyser hur skillnader i psykologiska reaktioner kan bero på skillnader i angriparens resurser och angreppssätt samt på skillnader i stadens försvarsförmåga. Det är ett steg på vägen för att kartlägga faktorer, som påverkar en befolknings motståndskraft mot flyg- och robotanfall.
Abstract The military threat to Sweden has undergone a substantial change during the 1990´s. Earlier civil defence planning included the possibility of cities being bombed. We still have to consider the possibility of an air attack - but today on a level of tens rather than hundreds of aircraft or missiles. If the amount of (conventional) bombs or warheads that might hit the population thus seems to have been substatially reduced, the same may not hold true for their psychological impact. Even a few bombs or missiles directed at a Swedish city might, under adverse circumstances, cause shock waves in the population. This in turn might bring government and parlament under pressure to yield to the perpetrator of the attack. The report discusses various indicators of psychological impact and to what extent they can be measured. A number of historical cases of air attacks on cities are presented. They cast some light on how differences in psychological impact may relate to differences in resources and methods of attacking forces and to differences in city defence capability. This is a step towards an investigation of the factors influencing the morale of a population under (the threat of ) air attack.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182