Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Simulering av stötvågsutbredning och strukturrespons från detonationer i luft, principstudie.

Simulering av stötvågsutbredning och strukturrespons från detonationer i luft, principstudie. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hansson Håkan
Ort: Stockholm
Sidor: 56
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-02-06
Rapportnummer: (FOA-R--00-01637-311)
Nyckelord Luftstötvåg, detonationer, numerisk simulering, strukturrespons, tegelväggar, airblast, detonations, numerical simulation, structural respons, brick walls
Sammanfattning Målsättningen med studien har varit att bedöma om tillgängliga numeriska metoder kan utnyttjas för dimensioneringsändamål då experimentella resultat inte finns tillgängliga som underlag. Anledningen till detta är att det i ett flertal fall kan det vara svårt att erhålla experimentella data, till exempel att genomföra försök i full skala samt vid bedömning av verkan från nya vapen. Tidigare genomförda försök vid FOA för att studera verkan från sprängämnesladdningar med massan 48 kg har använts för jämförelse med simuleringarna. Vid dessa experiment har stötvågen från klotformade laddningar registrerats, samt strukturresponsen för belastade byggnadselement studerats. Simuleringar har i huvudsak genomförts med användande av Autodyn 2D och 3D. Tyngdpunkten har legat på beräkning av belastande tryck, men även simuleringar med strukturrespons har genomförts. Vid simuleringar har tryck och impulser från stötvågen kunnat beräknas med relativt god överensstämmelse, trots att endast ett fåtal försöksdata har funnits tillgängliga. De beräknade maximala trycken är dock kraftigt beroende av vald elementstorlek. Trots detta har beräknade 3D-modeller givit resultat som i genomsnitt har -5% fel för beräknat tryck och -9% fel för beräknad impulsbelastning. Slutgiltig utformning av 2D-modellen med använde av Euler-FCT (Flux Corected Transport) har givit mycket goda resultat, i genomsnitt +0.2% fel för beräknat tryck och +3.6% fel för beräknad impulsbelastning. Lokala variationer för enstaka mätpunkter är både mindre och större än de ovan angivna. Det finns därmed goda möjligheter att simulera stötvågsutbredning i luft med Autodyn genom de i rapporten beskrivna metoderna.
Abstract The aim of the study was to determine if the available methods could be used for design calculations, when experimental results are not available. The reason for this is because it is hard to obtain experimental data in several cases, i.e. full scale experiments and effects from weapons under development. Experimental data from earlier tests conducted at FOA with 48 kg charges were used for comparison with the numerical simulations. During these experiments shock waves from spherical charges and structural response for wall elements subjected to the air blast were studied. Simulations have mainly been performed with Autodyn 2D and 3D. The main focus of the study was determination of air blast pressures. However, simulation of structural response was also studied. The numerical results gave a relatively good agreement when with the experimental data. However, the calculated maximum pressure is sensitive to the used element size in the model. The error in the three dimensional models were -5% for the calculated pressure and -9% for the calculated impulse density. The final two dimensional model with Euler-FCT (Flux Corected Transport) formulation resulted in an average error of 0.2% for the maximum pressure and +3.6% for the impulse density. The local errors at the location of measurement points are both smaller and larger than the errors given above. According to this it should be possible to simulate shock wave propagation in air with Autodyn, and with the methods described in this report.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182