Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Färgseende under hög +Gz-belastning.

Färgseende under hög +Gz-belastning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Balldin Ulf, Derefeldt Gunilla, Eriksson Lars, Werchan Paul, Yates Terry, Andersson Peter
Ort: Linköping
Sidor: 15
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-12-15
Rapportnummer: (FOA-R--00-01644-706)
Nyckelord +Gz-belastning, acceleration, humancentrifug, färgseende, färgperception, färgbenämningar, +Gz-load, human centrifuge, color vision, color perception, color naming, E5012, E5606, 51
Sammanfattning Studien har utförts vid US Air Force Research Laboratory (AFRL), Brooks Air Force Base, San Antonio, Texas. Den har ingått som del av Annex D i Memorandum of Agreement "Cooperative Research and Development Efforts in the Field of Air Crew Protection and Performance" mellan US Air Force och FMV, Sverige och har utförts som ett samarbete mellan FOA Humanvetenskap, Linköping samt AFRL, Brooks AFB. Kunskapen om hur färgseendet påverkas vid höga +Gz-belastningar är f n otillräcklig. Syftet med denna studie var att undersöka om färgseendet påverkas vid hög +Gz-belastning upp till +9 Gz. Tio försökspersoner (fp) varav nio med normalt färgseende och en med måttlig färgsinnesdefekt och alla med vana vid +Gz-belastningar i humancentrifug användes. Var och en av fp utsattes för sammanlagt upp till 60 +Gz-expositioner om vardera 10 s vid +3, +5, +7 och +9 Gz i centrifugen under 3 olika dagar. G-tillväxthastigheten var 6 G/s. Krystningsmanövrer utfördes i mån av behov och observatören bar G-dräkt. Fem kvadratiska stimuli med måttlig mättnadsgrad (gul, röd, blå, grön och grå) projicerades på en skärm framför fp, som avgav sitt färgsvar muntligt. I de flesta fall (96,6%) angav de nio försökspersonerna med normalt färgsseende rätt färg vid de olika Gz-belastningama. Färgförändringar iakttogs oftast vid högre Gz-belastningar, framförallt vid +9Gz där de utgjorde 7,5% av alla +9Gz-exponeringarna. Vanligast var att gul färg upplevdes förändrad. Vid +7 och +9Gz rapporterades färgförändring av gul i 11% resp 16% av de uppfattade stimulus-presentationema. Det tyder på att förmågan att korrekt identifiera grundfärger vid höga Gz-belastningar riskerar att försämras. Färgförändringar vid +9Gz förekom i ungefär samma omfattning som black-out och G-LOC tillsammans. Statistisk analys av resultaten från de med normalt färgseende gav inte några signifikanta effekter. Slutsatsen är därför att absolutbedömning av de använda färgerna med måttlig mättnadsgrad är relativt stabil och opåverkad av Gz-belastning upp till +9Gz med duration 10 s och ROR. Innan några mer konkreta rekommendationer kan ges krävs ytterligare studier.
Abstract The study has been carried out at US Air Force Research Laboratory (AFRL), Brooks Air Force Base, San Antonio, Texas. It was part of Annex D in a Memorandum of Agreement "Cooperative Research and Development Efforts in the Field of Air Crew Protection and Performance" between US Air Force and Defence Materiel Administration, Sweden. It has been accomplished as a collaboration between National Defence Research Establishment, Department of Human Studies, Linköping, Sweden and AFRL, Brooks AFB. In the earlier literature there are sporadic information about hue shifts at increased G-loads. The purpose of this study was to investigate if color vision is affected by high Gz-loads up to +9 Gz. Ten male subjects of whom nine had normal color vision and one a slight color vision deficiency took part in the study. All were accustomed to high Gz- loads in a human centrifuge. Each subject was exposed to a total of 60 Gz-exposures with 10 s periods at +3, +5, +7, and +9 Gz in the centrifuge during three different days. G-onset rate was 6 G/s. Straining maneuvers were used if necessary and the subjects wore an anti-G suit. Five squared color stimuli of medium saturation (yellow, red, blue, green, and gray) were projected on a screen in front of the subject, who orally gave his hue response. In most cases (96.6%), the subjects with normal color vision responded by correct color name at the different Gz-loads. Hue shifts occured mostly at the higher +Gz-levels and mostly at +9 Gz (7,5% of the +9 Gz exposures). Most often yellow was perceived as changed. At +7 and +9Gz, for yellow, hue shifts were reported in 11% and 16% of the presentations where color responses were given. This implies that there is a risk that the ability to correctly identify colors at very high +Gz-loads may be impaired. Hue shifts at +9Gz occurred at the same frequency as black out and G-LOC together. Statistical analysis of the results from the subjects with normal color vision gave no significant effects of +Gz-load. The conclusion is that absolute identification of the color stimuli of medium saturaton used in the study was quite stable and not affected of +Gz-load up to +9Gz with duration 10s and ROR. Before any recommendations can be given, further studies are needed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182