Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Behov av taktisk sanering. Del 2.

Behov av taktisk sanering. Del 2. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hägglund Lars, Abrahamsson Allan, Brännström Stellan, Nordstrand Melker, Rittfeldt Lars
Ort: Umeå
Sidor: 46
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-03-08
Rapportnummer: (FOA-R--00-01645-862)
Nyckelord Kemiska stridsmedel, C-stridsmedel, kontaminering, fordon, grusväg, bandfordon, sanering, tributylfosfat, metylsalicylat, självsanering
Sammanfattning Det genomförda fältförsöket är ett i raden försök som FOA och SkyddC genomför för att få beslutsunderlag och data till riskmallar för fordon som passerat ett C-belagt vägavsnitt. Försöket är en upprepning av det försök som genomfördes under juni 1997. Försöket genomfördes på fuktig grusväg med bandfordon (pansarbandvagn 401). Passagen genom det med similiämne belagda vägavsnittet (ca 1000 meter) gjordes med en körhastighet av 30 km/timme. Kontamineringen av fordonens ytor bestämdes genom avtorkningsprov. Andningsrisken i närheten av fordonen mättes upp dels genom att ta luftprover på adsorbentrör och dels med direktvisande instrument (RAID-1). Efter provtagningen körde fordonen på fuktig ren väg(totalt 16,5 km) för att studera minskningen av kontamineringen. Prov togs efter 5,5 och 16,5 km. Resultaten visar att de ytor som soldaterna kommer i kontakt med vid ur- och ilastning har låg kontaminering vid dessa försök. Alla ytor ligger under de kontamineringshalter som ger 5 % lätta skador vid fem beröringar. Band, innerskärmar och stänkskydd kontamineras kraftigt vid fuktig grusväg och försöken visar att självsaneringssträckan bör vara mer än 20 km för att ämnen av typen VX skall försvinna. För flyktigare och mindre giftiga ämnen (t.ex. soman) bör vägsträckan på ren väg vara mer än 10 km. Kontamineringen minskar mellan 75-90 % efter det att fordonen kört 16,5 km på ren väg. Andningsrisken i närheten av fordonen, under t.ex. avstigning samt en kortare förflyttning från fordonen, bedöms som mycket låg. I omedelbar närhet av fordonen, direkt efter passage av C-belagt vägavsnitt, finns risk för skada om man vistas mer än 20-30 minuter utan gasmask.
Abstract This field trial is one of many tests that FOA has made in collaboration with the NBC Centre of the Total Defence. The objective was to gather data to set up a risk model for vehicles passing through an area contaminated with chemical warfare agents. The trials were carried out with trialling agents on a wet gravelled road, since these conditions are supposed to give the biggest risk of contamination. Armoured tracked vehicles passed through a contaminated road (1000 m). Surface samples were taken and analysed chemically. The inhalation risk was measured by taking air samples 1 m from the vehicles. The result showed that the uptake on the vehicle was low on surfaces that had not been in contact with the contaminated road. After driving on a clean road for 16.5 km, the contamination of the vehicles was reduced by 75-90 %. The concentration in the air varied from 100 microg/m3 to 650 microg/m3, showing that the inhalation risk is low a short distance from the vehicles.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182