Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Human memory and human-system interaction.

Human memory and human-system interaction. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Linde Lena
Ort: Linköping
Sidor: 38
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-12-08
Rapportnummer: (FOA-R--00-01653-706)
Nyckelord mänskligt minne, människa-system-interaktion, MSI, indikatorutformning, human memory, human-system-interaction, display design, E5012, E5611, 51
Sammanfattning En litteraturöversikt av experimental- och neuropsykologisk minnesforskning presenteras, med syftet att belysa tillämpningar inom studier av människa-system interaktion och indikatorutformning. Först ges en taxonomisk beskrivning av olika minnesfunktioner hos människan. En distinktion mellan retro- kontra prospektiva minnesfunktioner görs. Det retrospektiva minnet delas upp i explicita och implicita minnesuppgifter. Därefter görs ytterligare en uppdelning av explicita episodiska minnesuppgifter och explicita, semantiska minnesuppgifter. Experimentella studier, som behandlar betingelser för ökad respektive sänkt prestation på olika minnesuppgifter, diskuteras. Ett speciellt avsnitt berör mätning av regional hjärnaktivitet (med PET eller ERP teknik) under utförandet av olika minnesuppgifter. Den sista delen diskuterar användningen av minnesuppgifter för utvärdering av indikatoransatser, och analyser av minnesprocesser i samband med kontrollen av komplexa system.
Abstract A-literature survey is presented, concerned with application of psychological and neuropsychological results about human memory on human-system interaction and interface design. First, a taxonomy of human memory is suggested. A distinction between a retro- vs. a prospective function is made. Retrospective memory is divided into explicit and implicit memory tasks. A subdivision is made of explicit memory into episodic and semantic memory tasks. Experimental studies dealing with conditions, that increase or decrease performance on the different memory tasks are discussed. A particular section is about assessment of regional brain activity (by PET or ERP technique) during performance of different memory tasks. The last part concerns the use memory tasks for assessment of display effectiveness, and analyses of memory processes during the control of complex systems.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182