Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Contamination and decontamination of All Terrain Carrier 206 during winter conditions.

Contamination and decontamination of All Terrain Carrier 206 during winter conditions. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ulvsand Thomas, Ågren Göran, Lidström Kenneth
Ort: Umeå
Sidor: 24
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-03
Rapportnummer: (FOA-R--00-01661-861)
Nyckelord Radioaktivitet, kontaminering, dekontaminering, dosberäkningar, vinter
Sammanfattning Det finns anledning att ställa frågan vilken nytta en sanering av fordon gör i relation till den stora insatsen. Om kontamineringsnivån på fordonen innan sanering är låg är kostnaden i vissa fall inte motiverad för en sanering, även om saneringen i relativa termer är effektiv. I rapporten beskrivs ett försök som har gjorts vid Totalförsvarets Skyddsskola och de beräkningar av kontamineringsnivåer och resulterande doser till personalen som denna ger upphov till. Det radioaktiva ämnet 24Na spreds utefter en 500 meter lång grusvägsslinga, varpå bandvagn 206 körde upprepade varv. Prover togs på 34 ställen på fordonet efter 1, 2, 3 och 6 km och analyserades med avseende på innehåll av 24Na. Ur försöksresultaten bestämdes kontaminerings- och dekontamineringskonstanter. Rapporten beskriver också den datormodell för dosberäkning (baserad på Monte Carlo-teknik) som tillsammans med kontaminerings- och dekontamineringskonstanterna används för de dosberäkningar till personalen som rapporten avslutas med. Resultatet visar att en bandvagn uppnår sin maximala kontamineringsnivå efter endast ett par mils körning i ett beläggningsfält och att självsaneringen efter att fordonet lämnat området är snabb.
Abstract There is reason to ask whether it is beneficial to decontaminate vehicles, in view of the great effort applied. If the level of contamination is low before the decontamination process, then the cost is not motivated, even if the decontamination is shown to be effective in relative terms. This report describes a trial made at the National NBC Defence School in Umeå and the calculations of contamination levels on vehicles and the resulting doses to the personnel. The radioactive isotope 24Na was dispersed along a 500 metres long loop of a gravel road and after that an All Terrain Carrier 206 was driven along the loop repeatedly. Samples were taken in 34 places on the vehicle after 1, 2, 3 and 6 kilometres and the amounts of 24Na in the samples were analysed. From the test results contamination and decontamination constants were calculated. The trial was made during winter conditions. The report ends with a description of the computer model for dose calculations which, together with the contamination and decontamination constants, was used for the calculation of doses to the personnel. The results show that the maximum contamination level on a ATC 206 is reached after just about 20 kilometres in a fallout area and that the self-decontamination is fast when the vehicle has been driven out of that area.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182