Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Air quality during tests of a distressed submarine ventilation and decompression system.

Air quality during tests of a distressed submarine ventilation and decompression system. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Östberg Christina
Ort: Stockholm
Sidor: 20
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-03-27
Rapportnummer: (FOA-R--00-01674-720)
Nyckelord Ubåtsräddning, luftkvalitet, disabled submarine, submarine resque, air quality
Sammanfattning Som en del av det svensk danska samarbetsavtalet rörande ubåtsräddning genomfördes övningen Royal Crown i september 2000. Målsättningen var att genomföra prov med det danska systemet för ventilation och dekompression av nödställd ubåt (DSVDS) samt att demonstrera förmågan att samarbeta vid räddning av ubåtsmän från en nödställd ubåt. Försvarets Forskningsanstalt (FOA), Avdelningen för Humanvetenskap, Institutionen för Försvarsmedicin ombads att genomföra mätningar av luftkvalitén ombord HDMS Nordkaperen i samband med test av det danska ventilations och dekompressions systemet. Oxygen (O2), kodioxid (CO2), hydrogen (H2) och kolmonoxid (CO) koncentrationer samt tryck, temperatur och fuktighet loggades kontinuerligt. Dessutom analyserades aerosolmängden samt totalhalten av flyktiga organiska ämnen (TVOC) i ubåtsatmosfären. I samband med DSVDS testet översteg volymhalten CO2 inte 1,1% och O2 halten föll aldrig under 20%. Totaltrycket i båten varierade mellan 127 och 136 kPa med ett medelvärde av 131 kPa. Den högsta uppmätta halten av aerosoler i luften var 3,6 mg/m3. Inga förhöjda halter av H2 och CO detekterades. Analyser av flyktiga organiska ämnen (VOC) visade mönster typiska för ångor från bränsle och de uppmätta totalhalterna (TVOC) var 30-35 mg/m3 toluenekvivalenter. Variationen i fysisk aktivitet ombord och det faktum att koldioxidrening pågick under första dygnet gör det svårt att avgöra i vilken utsträckning ventilationen bidrog till att hålla jämviktsnivån av CO2 (1,03%). Koldioxidhalten steg emellertid aldrig över den teoretiska jämviktsnivån på 1,23%. Det finns två sätt att sänka denna jämviktsnivå, genom att öka ventilationen och/eller genom att minska aktivitetsnivån hos besättningen och på så sätt minska koldioxidproduktionen.
Abstract As part of the Swedish-Danish agreement of mutual aid in submarine rescue, the exercise Royal Crown was carried out in September 2000. The mission was to carry out trials with the Danish Distressed Submarine Ventilation and Decompression System (DSVDS) and to demonstrate the ability to co-operate in rescue of submariners from a distressed submarine. The Defence Research Establishment (FOA), Human Sciences Division, Department of Defence Medicine was requested to carry out air quality analysis on board HDMS Nordkaperen (NOR) during trials with the Ventilation and Decompression System. Oxygen (O2), carbon dioxide (CO2), hydrogen (H2), and carbon monoxide (CO) concentrations along with pressure, temperature and humidity were continously monitored. The aerosol concentrations and the total concentration of volatile organic compounds (TVOC) in the submarine atmosphere were also analysed. The CO2 concentration during the DSVDS test did not exceed 1.1% and the O2 level never fell below 20%. The pressure span was 127 to 136 kPa with an average of 131 kPa. The highest aerosol concentration detected was 3.6 mg/m3. Increased CO and H2 concentrations were not detected. The VOC samples all showed patterns typical of fuel vapour and the total concentrations (TVOC) were 30-35 mg/m3 toluene equivalents. Due to large variation in physical activity on board and to the fact rhat carbon dioxide scrubbing was running during the first day it is impossible to state to what extent the ventilation contributed to the steady state level of CO2 (1.03%). However, the carbon dioxide level never exceeded the theoretical steady state level of 1.23%. There are two ways to reach a lower steady state level and that is to increase the ventilation and/or to reduce the physical activity of the crew in order to reduce the CO2 production.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182