Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Hotanpassning och krishantering - Erfarenheter av Y2K.

Hotanpassning och krishantering - Erfarenheter av Y2K. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Andersson Camilla, Broberg Wulff Maria, Knoph Jan, Lewerentz Birgitta
Ort: Stockholm
Sidor: 65
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-12-12
Rapportnummer: (FOA-R--00-01681-240)
Nyckelord krishantering, riskhantering, Y2K, millennieskiftesproblematiken, år 2000-problemet, telekom, elförsörjning, crises management, risk management, the millenium bug, telecom, power supply, 12
Sammanfattning l denna rapport redovisas hur tre viktiga infrastrukturaktörer, Svenska Kraftnät, Vattenfall och Telia, anpassade organisation och verksamhet för att klara det hot de upplevde i samband med 2000-problemet. Arbetet har följts genom att företrädare för organisationernas Y2K-projekt återkommande intervjuats. l studien analyseras riskhanteringsfasen och krishanteringsförberedelserna inför nyårnatten samt hur det upplevda hotet däremellan ändrade karaktär. De tre organisationerna hade skilda perspektiv på Y2K-problemet. Myndigheten (Svenska Kraftnät) fokuserade på ett tekniskt problem, elkraftbolaget (Vattenfall) på ett stödproblern - produktionen skulle störas i så liten utsträckning som möjligt, och teleföretaget (Telia) på ett strategiskt problem. Alla tre tillämpade olika men framgångsrika processer för Y2K-arbetet. Risk- och krishantering kan hanteras på olika sätt för olika organisationer och detta kan nog vara en förutsättning för en framgångsrik hantering. Trots att riskhanteringen slutfördes i god tid innan millennieskiftet förberedde sig de tre aktörerna för krishantering. Organisationerna trodde sig dock ha full kontroll över Y2K-problemet som tekniskt problem. Inom organisationerna uppstod en rädsla för att folk skulle tro att vanliga "störningar´ var indikationer på Y2K-problem, agera därefter och därmed överbelasta systemen. Organisationerna mötte risken för ett oönskat massbeteende genom att skapa särskilda informationsresurser för nyårsnatten. Skulle något hända, ville de kunna inge kunder och allmänhet förtroende genom att uppvisa handlingskraft. De tre organisationerna satsade stora resurser på 2000-arbetet. Satsningarna medförde också att de fick en översyn av systemen, en modernisering och en ensning av datoriserad utrustning och rutiner, som kom hela verksamheten till godo.
Abstract In this report three organisations have been studied with regard to their Y2K adaptation work. Two of the organisations belong to the power supply sector (the Swedish National Grid and Vattenfall) and the third to telecommunications (Telia). The description of´their work is based on a series of interviews. The Risk Management work as well as the Crisis Management preparation for the turn of the millenium have been studied. It has been noted how the perceived threat changed character through these phases. The three organisations had different perspectives on the Y2K problem. The Swedish National Grid, the authority, focussed on the technical problem, Vattenfall used a support approach and Telia saw it as a business opportunity, i.e. as a strategic problem. All three organisations seem to have proceeded efficiently in their Risk Management work, inviting the reflection that effecient Risk Management solutions may vary with the size, business area and the market situation of the organisation and its previous experiences of similar tasks. The Risk Management work was completed well in advance of the critical date. The organisations were convinced that the technical problem within their system were solved. But in the last months a fear emerged that the public might get nervous on the Millenium night and react on the slightest indications of a break in the power or telecom systems. Such a reaction would damage the stability and functioning of the systems. Therefore each of the organisations improved their information handling capacity on the critiai night. The costs incurred by the Y2K preparation work of these organisations have been high. But the resour- ces spent served not only to avoid costly interruptions of power and communications but also to give an overview over existing equipment and routines and to standardise as well as modernise them.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182