Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Hur påverkas försvarsindustrin av en förändrad materielförsörjning?

Hur påverkas försvarsindustrin av en förändrad materielförsörjning? Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hedvall Maria
Ort: Stockholm
Sidor: 24
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-12-27
Rapportnummer: (FOA-R--00-01682-201)
Nyckelord materielförsörjning, produktutveckling, produktion, otakter i livscykler, defence procurement, research and development, manufacturing, discrepancies in lifecycles, 11
Sammanfattning Försvarsmakten har uppdragit åt FOA att utreda hur försvarsindustrin påverkas av att försvaret koncentrerar sin upphandling till studier, uppgraderingar och vidmakthållande av vapensystem. De industrier som har intervjuats om konsekvenserna för verksamheten är Ericsson Microwave Systerns, Kockums och Saab Bofors Dynamics. Av intervjuerna framgår att industrin kommer att kräva kostnadstäckning för att utveckla ny teknik - vilket tidigare inte har varit fallet - och att styckprisema på vapensystem också kommer att höjas. Själva produktionen av vapensystem är också kritisk för industrins fortlevnad. Resultaten tyder också på betydelsen av att industrins verksamheter ses som en helhet, vilken - för att vara effektiv - behöver bestå av såväl långsiktig som kortsiktig produktutveckling som produktion. Risken med att koncentrera försvarsmaterielbeställningar till studier, vidmakthållande och uppgraderingar är att dagens försvarsindustri omvandlas till att bli teknikkonsulter och att förmågan att såväl utveckla som producera då går förlorad. Problemet med dagens materielförsörjning är att olika företeelser existerar så olika länge; att olika cykler är i otakt med varandra. Materielförsörjningsperioden (beslutsprocessen från hot till skrot) kan vara 30 gånger så lång som den tid en avancerad komponent finns på marknaden. Likaså hinner ny teknik utvecklas och utbildning förändras ett antal gånger under en materielförsörjningscykel. Allt detta skapar kostsamma ineffektiviteter i materielförsörjningen såsom den ser ut idag.
Abstract The Swedish Defence Research Establishment (FOA) has been commissioned to study the effects on defence industry of changes in defence procurement, i.e. in future the defence industry´s main tasks will be to study technical possibilities of new systems, as well as upgrade and support existing defence systems. Ericsson Microwave Systems, Kockums and Saab Sofors Dynamics have been interviewed about the effects. According to the interviews the industry will increase its prices on research and development to cover the costs originating from such work. Until now, these costs have been covered by revenues from the sales of manufactured systems. The manufacturing of weapon systems are considered essential for the industry´s survival. A loss of the manufacturing function will probably result in the industry becoming consultants without the knowledge or capability to produce future weapon systems. The interviews also indicate the importance of considering an industry´s functions as being a part of a whole. That is, to be efficient an industry should produce radical breakthroughs as well as modification of existing products as well as manufacturing. The different lifecycles of procurement, education, new technology and inputs differ to a high degree. These discrepancies create costly inefficiencies.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182