Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Numerical simulation of aerodynamic heating for high-speed projectiles.

Numerical simulation of aerodynamic heating for high-speed projectiles. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Fureby Christer, Sundel Tommie
Ort: Stockholm
Sidor: 29
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-05-17
Rapportnummer: (FOA-R--00-01686-310)
Nyckelord KE-penetrator, supersonisk strömning, värmetransport, IR-signaturer, LES, KE-penetrator, supersonic flow, heat transfer, IR-signatures, LES, 22
Sammanfattning Moderna KE-penetratorer har förmågan att tränga igenom upp till metertjockt pansar, vilket ställer nya krav på mycket avancerade pansarkonstruktioner och motmedel. Framgången för sensoraktiverade motmedel beror i hög grad på noggrannheten hos sensorerna avseende både läge och hastighet hos inkommande hot. Räckvidden, hastigheten och banparametrarna uppskattas utifrån signaturen hos projektilen. IR-signaturer, särskilt ett visst band i strålningsspektrat, är av stort intresse. IR-signaturen bestäms av temperaturen och sammansätttningen i strömningen i närheten av KE-penetrationen, dvs i projektilens gränsskikt. För att förstå fysiken bakom strömningen kring höghastighetsprojektiler i allmänhet, och KE-penetratorer i synnerhet, och för att förklara egenskaper hos överljudsaerodynamik har en kompressibel Navier-Stokeslösare utvecklats för överljudsaerodynamik. Koden löser Navier-Stokes ekvationer inklusive turbulens och stötvågor med hjälp av en andra ordningens finita-volymsmetod. Koden har validerats mot experimentella data från strömningen kring en halvsfär. För att studera strömningen kring en KE-projektil har simuleringar vid olika Machtal utförts och strömningen har undersökts noggrant, med särskild tonvikt på överljudsaerodynamiken inklusive aerodynamisk upphettning, dissociationseffekter och IR-signaturer. Resultat av det här slaget kan användas för att förbättra konstruktionen av svenska vapen och för att utvärdera karakteristika hos potentiella fientliga projektiler - existerande eller under utveckling.
Abstract Modern KE-penetrators have penetration capabilities approaching one meter (in armoures steel) which calls for very advanced armour solutions and countermeasures. The success of sensor activated countermeasures is highly dependent on the accuracy of the sensors, providing accurate data on both position and velocity of the incoming threat. The range, velocity and trajectory parameters are estimated from the signatures of the projectile itself. Of particular interest are infrared (IR) signatures, more precisely a particular band in the radiation field. The IR signature depends on the temperature and the composition of the flow in the immediiate vicinity of the KE-penetrator, i.e. in the boundary layer of the projectile. In order to understand the physics behind the flow around high-speed projectiles in general, and KE-projectiles in particular, and to explain the nature of hypersonic projectile aerodynamics, a compressible Navier-Stokes solver has been developed for hypersonic aerodynamics. This code solves the Navier-Stokes equations including turbulence and shock-waves using a second order accurate finite method. The code has been validated against experimental data on the flow past a hemispheric body. To study the flow around KE-projectiles simulations have been undertaken for different Mach numbers, and the flow has been carefully investigated, with particular emphasis on hypersonic aerodynamics including aerodynamic heating, dissociation effects and IR-signatures. Results, such as these, can be used to improve the design of Swedish weapons and to evaluate the characteristics of potential threat projectiles - present or under design.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182