Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Alkalidopat krut för ETK: Försök i sluten bomb.

Alkalidopat krut för ETK: Försök i sluten bomb. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Andreasson Sten, Nyholm Sten E
Ort: Stockholm
Sidor: 24
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-02-01
Rapportnummer: (FOA-R--00-01691-310)
Nyckelord ETK, elektrotermisk-kemisk, utskjutning, alkalidopat, krut, kanon, slutet reaktionskärl, bomb, ETC, electrothermal-chemical, launch, propellant, gun propellant, closed vessel, bomb
Sammanfattning Rapporten beskriver ett experimentellt arbete inom elektrotermisk-kernisk utskjutning (ETK) med målsättning att förbättra prestanda hos kanoner. ETK är en utskjutningsteknologi som använder elektrisk energi för att initiera och/eller stimulera förbränningen av drivladdningen i eldrörsvapen. I det pågående arbetet undersöks om det är möjligt att stimulera förbränningen genom att leda ström igenom själva krutflamman. För att förbättra den elektriska ledningsförmågan i flamman har det varit nödvändigt att ta fram nya krutkompositioner med tillsats av alkalimetaller. Dessa nya krut kan visa sig användbara även i andra ETK-principer genom att underlätta för plasmat att överleva. De nyframtagna kruten testas i ett för ändamålet framtaget slutet reaktionskärl, en s.k. bomb. För ETK-försök är bomben ansluten till ett elektriskt pulsaggregat. En snabbrinnande boosterladdning höjer trycket i bomben till önskad nivå. Testkruten provas i formen av en ganska tjock homogen skiva, som brinner under relativt lång tid, vilket underlättar studium av brinnegenskaperna. Rapporten beskriver den använda ETK-bomben och några framtagna krut med alkalitillsats. Termokemiska beräkningar med uppskattning av flammans konduktivitet, liksom erfarenheter från hittills genomförda försök redovisas. Den framtagna. experimentutrustningen och mättekniken befinns vara lämpad för studier av hur brinnhastigheten hos en homogen skiva testkrut påverkas av en tillförd elektrisk ström genom flamzon eller i förbränningsprodukterna vid en förvald tryckniva.
Abstract The report describes experimental work within Electrothermal-Chemical launch (ETC) with the ambition to improve the performance of guns. ETC is a launch technology in which electric energy is used to ignite andlor stimulate the combustion of the propellant charge in a gun. In the present work is investigated if it is possible to stimulate the combustion by conducting a current through the flame itself. To improve the electric conductivity of the flame it has been necessary to develop new propellant compositions with alkali additives. These new propellants may prove useful in other ETC-principles by making it easier for the plasma to survive. Testing of the recently developed propellants is carried out in a closed vessel, a bomb, which for the ETC experiments is connected to an electric pulsed power supply. A fast burning booster charge raises the pressure to a desired level. The propellants subjected to the test have been prepared in the shape of a fairly thick, homogeneous slab, making them bum a comparatively long time and thus facilitates the study of the burning characteristics. This report describes the ETC bomb used for the experiments and a few propellants that were prepared with alkali additive. Thermochemical calculations and estimation of flame conductivity are presented as well as experiences from experiments performed so far. The experimental equipment and measurement technology are found to be suitable for studies of how the burning rate of a homogeneous propellant slab can be affected by an electric current supplied through the flame zone or through the combustion products at a preselected pressure level.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182