Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Telekonfliktrisker vid militär användning av tredje generationens mobiltelefoni.

Telekonfliktrisker vid militär användning av tredje generationens mobiltelefoni. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wiklundh Kia, Stenumgaard Peter
Ort: Linköping
Sidor: 25
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-02-14
Rapportnummer: (FOA-R--00-01692-504)
Nyckelord UMTS, WCDMA, telekonflikt, interferens, AWGN, sinussignal, pulsmodulerat brus, interoperability analysis, interference, continuous sine signal, pulse modulated noice, E7011, 72
Sammanfattning Det bedöms som troligt att tekniken, WCDMA (wideband code division multiple access), i tredje generationens mobiltelefonisystem UMTS (universal mobile telecommunications system) kommer att undersökas som tänkbar teknik i framtida militära tillämpningar. I militära tillämpningar är robusthet mot störningar en av flera viktiga egenskaper. Av detta skäl är det viktigt att tidigt göra en bedömning av hur robust WCDMA-tekniken är mot telekonflikter. Syftet med den här rapporten är att översiktligt undersöka en WCDMA-mottagares störkänslighet i militära tillämpningar. Arbetet är en inledande studie som kommer att följas av noggrannare analyser av de potentiella svagheter som rapporten pekar på. Rapporten består av en inventering av potentiella störningskällor som kan förväntas i en försvarstillämpning. Även skattning av hur stor störeffekt en bredbandig störning och en kontinuerlig sinussignal ger på en mobil mottagare presenteras. Ett antal funktioner i systemet identifieras som kan vara känsliga för telekonflikter. Dessutom studeras ett antal olika störningstypers påverkan på den aktuella mottagaren. Det visas att en WCDMA-mottagare är mycket mer känslig för gaussiskt brus än för sinustoner. Det konstateras att störningsnivåerna från samlokaliserad COTS-utrustning kan utgöra ett stort problem för UMTS. Dessutom lyfts effektreglering och anslutning till en basstation fram som två väsentliga funktioner som kan drabbas hårt av en telekonflikt och behöver analyseras ytterligare.
Abstract It is likely that WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access), in 3rd Generation Mobile System UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) will be investigated as a possible technique for future military applications. In such applications, robustness against interference is one of several important features. By this reason, it is important to make an early judgement of the robustness of WCDMA against intersystem interference. The purpose of this report is to briefly analyze a WCDMA receiver´s sensitivity to interference in military applications. This work is an initial analysis, which will be continued with more thorough studies of the weaknesses the work suggests. The report consists of a survey of potential disturbance sources that might appear in military applications. Furthermore, estimations of the interference power in a mobile receiver from broadband interference and sine signal interference are presented. A number of system functions are identified as sensitive to interference. Furthermore, the impact of different interfering signal wave forms on the actual receiver is studied. It is shown that a WCDMA receiver is much more sensitive to Gaussian noise than to sine signals. It is stated that the interference levels from colocated COTS equipment can constitue a large threat to UNITS. Furthermore, power control and intitial cell search are identified as two important functions that can be highly affected by interference and should be further analyzed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182