Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Framtida konflikters karaktär. Delrapport 1.

Framtida konflikters karaktär. Delrapport 1. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Andersson Folke, Andre Turlind Elisabeth, Görnerup Emil, Sjöberg Eric (huvudförfattare), Wiss Åke
Ort: Stockholm
Sidor: 33
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-31
Rapportnummer: (FOA-R--00-01699-201)
Nyckelord Väpnade konflikter, kriminalitet, nätverk, asymmetri, warlordism, folkmord, armed conflicts, crime, network, asymmetry, warlordism, genocide, 11
Sammanfattning När man fokuserar på vilka aktörer det är som kan utgöra allvarliga hot mot stater, så finner man att det i huvudsak är aktörer som kan agera globalt, alternativt som samarbetar eller får stöd i transnationella nätverk. Detta samarbete ger aktörerna ekonomisk livskraft samt tillgång till kompetens och teknik. Om man istället fokuserar på konflikterna, i vilka våld eller hot om våld förekommer, finner man att angreppen i hög, och sannolikt ökande, grad kan komma inifrån de samhällen som angrips. Detta gäller när en kriminell organisation försöker överta institutionerna i en stat, när en warlord tar över de ekonomiska resurserna inom en stat, när en fundamentalistisk religiös rörelse försöker omvandla en sekulär stat till en teokrati och när en stat utnyttjar asymmetrisk krigföring och anonyma angrepp mot en annan stat.
Abstract When focusing on organisations, which may constitute a serious threat to nation-states, it is found that this is mainly organisations capable of acting globally, alternatively co-operating or gaining support from trans-national networks. This co-operation yields economic sustainability and access to competence and technology. If instead focusing on the conflicts themselves, in which violence or threat of violence exists, it is found that the assault to a high, and probably rising, degree may come from within the society itself. This is true when a criminal organisation tries to take over the legal institutions in a nation-state, when a warlord takes control over primary commodities, when a fundamentalistic religious movement tries to transform a secular nation-state into a theocrati and, finally, when a nation-state utilise asymmetrical warfare and carry out anonymous assaults on other nation-states.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182