Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

The Russian Military-Industrial Complex in the 1990s--Conversion and privatisation in a structurally militarised economy.

The Russian Military-Industrial Complex in the 1990s--Conversion and privatisation in a structurally militarised economy. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Unge Wilhelm
Ort: Stockholm
Sidor: 84
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-24
Rapportnummer: (FOA-R--00-01702-170)
Nyckelord Ryssland, militärindustriella komplexet, konvertering, privatisering, strukturell militarisering, industriell mobiliseringsberedskap, Russia, military-industrial complex, conversion, privatisation, structural militarisation, industrial mobilisation preparedness, 13
Sammanfattning Under perioden 1990-2000 har den ryska regeringen sjösatt fyra statliga konverterings- och omstruktureringsprogram för det militärindustriella komplexet (MIK). En privatiseringsprocess omfattande stora delar av MIK har genomförts. Trots stora nedskärningar i försvarsutgifterna, minskad försvars- industriproduktion, konvertering och privatisering har Ryssland inte upplevt någon ´fredsdividend´. Föreliggande rapport visar att nastan alla de faktorer som bromsat framgångsrik storskalig konvertering kan hänföras till det sovjetiska arvet i form av en strukturellt militariserad ekonomi och systemet med försvarsindustriell mobiliseringsberedskap. Detta system existerar än idag till del och styr aktiviteterna i försvarsindustrisektorn. På grund av detta har två aspekter varit av övergripande betydelse vid utformningen av de federala policy-instrumenten för konvertering, nämligen den nationella säkerheten och sysselsättningen. Utöver de formella målen att använda militära produktionsresurser för att öka kvaliteten på och kvantiteten av den civila produktionen och därigenom bidra till en ökning av den ryska välfärden har den ryska regeringen velat behålla en kärna av MIK:s företag, bättre utnyttja MIK:s arbetskraft, FoU- och produktionspotential, minimera vapenproduktionskostnaderna osv. Under åren av transformering har de flesta företag anammat någon form av överlevnadsstrategi istället för en konstruktiv långsiktig reformstrategi. Överlevnaden har säkrats genom export, militärtekniskt sam- arbete, begränsade statliga beställningar och partiell konvertering (diversifiering). Endast i ett fåtal fall har konverteringen varit framgångsrik. Detta innebär i sin tur att Ryssland har lyckats behålla en större del av de sovjetiska militärtekniska förmågorna än många experter bedömde möjligt i början av 1990-talet. Det blir dock betydligt svårare för Ryssland att ta steget in i den nya eran av högteknologisk krigföring.
Abstract During the period 1990-2000 the Russian government has launched four state conversion and restructuring programmes. A privatisation process comprising large parts of the military-industrial complex (MIC) has been completed. Despite large defence spending cuts, decreased military-industrial production, conversion and privatisation there was no peace dividend for Russia. This report argues that almost all of the factors that have hampered successful large-scale conversion in Russia can be referred to the Soviet heritage of structural militarisation of the economy and its system of industrial mobilisation preparedness. This system is partly still existing and governs the activities in the defence industry sector. Because of this, two concerns has been of overriding importance and to a large extent shaped the federal conversion policy instruments: national security and employment. Apart from the formal objectives of using the military-industrial resources to enhance the quality and quantity of civilian products, thereby contributing to increased Russian welfare, the Russian government wished to keep a nucleus of the MIC´s companies, effectively use the work force, R&D and production potential in the MIC, minimise weapons production costs etc. During the years of transition a majority of the companies has adopted some kind of survival strategy rather than a constructive long-term reformation strategy. The overall picture is one of survival through exports, military-technical co-operation, limited state orders and partial conversion (diversification). Only in a few cases has conversion been successful. This in turn means that Russia has retained a larger part of the Soviet military-technological capabilities than was predicted by many Western experts in the beginning of the 1990s. Entering the era of high technology warfare will, however, be much more difficult.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182