Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FOA/DSTO okylda IR-sensorer. Sammanfattning av verksamheten 1994-2000.

FOA/DSTO okylda IR-sensorer. Sammanfattning av verksamheten 1994-2000. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ringh Ulf, Carlsson Göran
Ort: Linköping
Sidor: 25
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-11
Rapportnummer: (FOA-R--00-01715-408)
Nyckelord okyld IR, termisk detektor, bolometer, CMOS, smart sensor, VLSI, uncooled IR, thermal detector, E3036, 36, 33
Sammanfattning Rapporten utgör en sammanfattning av verksamheten och forskningsresultat som erhållits i samarbetet mellan FOA och DSTO (Defence Science and Technology Organization, Australia) inom området okylda IR-sensorer. Referenser till samtliga i projektet utgivna publikationer finns angivna. Forskningssamarbetet har pågått under tiden 1994-2000 och har även involverat deltagande från LiTH (Linköpings Tekniska Högskola) där en medarbetare doktorerade inom projektet. Två unika och patenterade koncept för digital utläsning från en okyld IR-array har presenterats. Projektet koncentrerades på att utveckla ett av dessa koncept till att fungera i en bildalstrande okyld IR-sensor. Konceptet innebar att den analoga signalen från detektorarrayen omvandlas till digital signal med 16 bitars upplösning i direkt anslutning till detektorarrayen. Sensorn blir därigenom helt digital och några analoga signaler behöver inte tillföras för s.k. offset-korrigering. Designen är utförd i standard CMOS-teknik vilket gör konceptet användbart i framtida okylda bildalstrande IR-system där enkla processer eftersträvas för att hålla kostnader nere. Detektorutvecklingen på DSTO beskrivs i korthet. Gemensamt har vi konstruerat och demonstrerat fungerande arrayer med upplösningen 16x16 respektive 320x240 detektorer. En demonstrator har tagits fram och exempel på bildresultat visas.
Abstract This report is a summary of the activities and research results obtained in the cooperation between FOA and DSTO (Defence Science and Technology Organization, Australia) in the area of uncooled IR-sensors. All publications produced within the project are referred to in the report. The research cooperation has been running from 1994 to 2000 and also involved participation from LiTH (University of Linkoping) where one member of the project team received his Ph.D. Two unique and patented concepts for digital readout from an uncooled IR-array have been presented. The project was focused on the task to get one of these concepts to work in an image-generating uncooled IR-sensor. The concept meant that the analogue signal from the detector array was converted to a digital signal with 16 bits resolution in direct connection with the detector array. The sensor would thereby be completely digital, and analogue signals would not be needed for so called offset correction. The design was carried out in standard CMOS technique, making the concept useful in future uncooled image-generating IR-systems where simple processes are requested to keep the cost low. The detector development at DSTO is briefly described. We have together built and demonstrated working arrays with the resolution 16x16 and 320x240 detectors respectively. A demonstration camera has been built and samples of images are shown.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182