Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Symbolers synlighet mot ett informationsbärande gränssnitt.

Symbolers synlighet mot ett informationsbärande gränssnitt. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Johansson Anne
Ort: Linköping
Sidor: 63
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-03-05
Rapportnummer: (FOA-R--00-01719-505)
Nyckelord Visuell perception, symboler, skuggverkan, transparens, visual perception, symbols, shading effects transparency, E14362, 76
Sammanfattning Svenska försvarsmakten utvecklar sedan en tid ett datoriserat ledningsstödssystem (FUM SLB) som skall stödja ledning vid markstrid. Problem har uppstått med de i systemet ingående symbolerna vad gäller synlighet mot bakomvarande kartgränssnitt. Syftet med föreliggande arbete har varit att undersöka om symboler med tilläggseffekter såsom skuggverkan och transparent ifyllnad ökar i synlighet jämfört med symboler utan tilläggseffekter. Synlighet definieras i rapporten som urskiljningsbarhet av symbolerna mot bakomvarande kartgränssnitt och urskiljningsbarhet av detaljer i symbolerna. Såväl kvantitativa undersökningar som kvalitativa har genomförts. I de kvantitativa undersökningarna kan inte ökad synlighet fastställas på grund av varierande resultat. För de kvalitativa undersökningarna har symbolen med skuggverkan upplevts öka i synlighet jämfört med symbolen utan tilläggseffekter.
Abstract Swedish Armed Forces is developing a computer supported command and control system (FUM SLB) which will support command and control of ground warfare. Some problems have been identified with the symbol visibility against the underlying geographical information. The purpose of the work has been to study if symbols with add-on effects, as shade and transparent, should increase the visibility compared to symbols without these effects. Visibility is defined in the report as the discrimination of symbols against the underlying geographical information and the discrimination of the details of the symbols. Both quantitative and qualitative studies have been carried out. In the quantitative study, a higher visibility of symbols with add-on effects could not be established. In the qualitative study symbols with the add-on of shading were experienced as more visible than symbols without add-on effects.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182