Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Model analysis of a bistatic scattering experiment.

Model analysis of a bistatic scattering experiment. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Karasalo Ilkka
Ort: Stockholm
Sidor: 17
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-02-06
Rapportnummer: (FOA-R--00-01723-409)
Nyckelord Begravda objekt, detektion, bistatiskt, spridning, parametrisk sonar, skiktade media, buried objects, detection, bistatic, scattering, parametric sonar, layered media, 64
Sammanfattning Numeriska prediktioner av bistatisk akustisk spridning från ett objekt begravt inuti havsbotten jämförs med data från ett fältförsök i Östersjön i maj 1999. Objektet, ett betongfyllt traktordäck begravt i bottensedimentet, insonifierades med en Rickerpuls från en ROV-buren parametrisk sonar. Det spridda fältet registrerades med en vertikal array om åtta hydrofoner på 16 m avstånd, samt med en enkelhydrofon placerad på sjöbotten vertikalt ovanför traktordäcket. Experimentresultaten jämförs med teoretiska prediktioner erhållna genom numerisk lösning av vågekvationen för akustisk spridning från en 3D kropp i ett skiktat fluid-solidmedium. Traktordäcket modelleras som en akustiskt pe-netrabel fluidkropp med elastiska parametrar karakteristiska för betong. Fältet beräknas numeriskt med programmet XFEM-S som baseras på en integralekvationsformulering (BIE) och Fouriersyntes av transienta fält. Parallell exekvering på ett PC-nätverk används för att möjliggöra syntes av bredbandiga transienter inom en hanterlig beräkningstid. Experimentella data uppvisar en god ping-till-ping konsistens, som indikerar att försöksbetingelserna varit tillfredställande stationära. Pulsformerna som registrerats av två sensorer i lägen med hög signalstyrka undersöks i detalj, och befinns överensstämma väl med de numeriskt predikterade. Den vertikala fördelningen av akustisk energi i mätdata överensstämmer med den modellpredikterade i riktningar nära spekulär reflektion, men innehåller bidrag av omodellerad bottenskrovlighet och volyminhomogeniteter i riktningar utanför den bottenreflekterade huvudloben.
Abstract Computational predictions of bistatic acoustic scattering from an object buried in the seabed are compared with experimental data from a trial conducted at a shallow water site in the Baltic Sea in May 1999. The object, a concrete-filled tractor tyre buried in the sediment, was insonified by Ricker pulses from a ROV-mounted parametric transmitter. The scattered field was registered by an eight-hydrophone vertical array at ca 16 m range as well as a single hydrophone placed on the seafloor vertically above the tyre. The experimental results are compared to predictions by full-field theory for acoustic scattering from 3D bodies in a layered fluid-solid medium. The tyre is modelled as an acoustically penetrable fluid body with parameters characteristic of concrete. The field is computed numerically by the XFEM-S code based on a frequency-domain boundary integral equation (BIE) formulation and Fourier synthesis of transient fields. Parallel execution on a PC cluster is used to enable computationally demanding broadband excitations of the presented type to be handled within manageable time. The experimental data show a good ping-to-ping consistency, indicating a satisfactory stability of the experimental configuration. Waveforms recorded by two receivers at high signal strength locations are investigated in detail, and a good agreement with model predictions is observed. The spatial distribution of scattered energy is found to agree well with model predictions in directions near the specular scattering angle, while showing some evidence of un-modelled effects of roughness and seabed inhomogeneity in directions outside the bottom reflected main lobe.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182