Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Multistatic sonar for shallow water surveillance.

Multistatic sonar for shallow water surveillance. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Pihl Jörgen, Dalberg Eva, Hegethorn Jan-Olof, Ivansson Sven, Levonen Mika, Moren Per, Nilsson Bernt, Parastates Elias, Staaf Örjan, Sundin Gunnar, Söderberg Per
Ort: Stockholm
Sidor: 33
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-04-19
Rapportnummer: (FOA-R--00-01750-409)
Nyckelord Reverberation, aktiv sonar, vågformer, active sonar, reverberation, waveform, 64
Sammanfattning Under 1980-talet blev det uppenbart att passiv sonar för spaning mot de allt tystare ubåtarna var otillräcklig. Följaktligen inriktades forskningen mot aktiva system och 1995 startades projektet Multistatisk Sonar, med syfte att undersöka om multistatisk teknik kunde användas i Östersjön. Projektet inleddes med att ett system för experimentell forskning byggdes upp. Denna utrustning har sedan använts för att undersöka viktiga aspeker på multistatisk sonar, såsom målstyrka, reverberation, detektion och lokalisering. Systemtester för vinkelberoende bistatisk målstyrke- och bottenspridningsbestämning har utförts. Dessa studier, som innefattar både mätteknik och modelljämförelser, har givit oss värdefulla erfarenheter för att vidare kunna utveckla effektiva metoder för systematisk bestämning av målstyrka och bottenspridning. För att kunna förbättra den aktiva sonarens prestanda i grunda vatten har vi studerat olika signalformer. Mätningar och teoretiska beräkningar visar att reverberationen kan undertryckas genom ett omsorgsfullt val av utsänd signal. Aspekter som avstånds- och hastighetsupplösning och hur väl vågformen klarar flervägsutbredningssituationer har undersökts. Högupplösande lokalisering med Matched Field Processing (MFP) teknik, en metod utvecklad för passiva sonar, har vid simuleringar visat lovande resultat även för bistatisk sonar. En prototyp av en GPS-styrd klocka med hög noggrannhet har byggts för att demonstrera hur kravet på tidssynkronisering i ett multistatiskt scenario kan lösas. Resultatet av vår forskning är att vi nu har en god kunskap om aktiv sonar i Östersjön och möjligheten till multistatisk spaning. Vi föreslår att operationella multistatiska tester genomförs, med existerande passiv sonar som mottagare, kompletterat med en sändare.
Abstract During the eighties it became obvious that the passive sonar for surveillance for the more and more silent submarines was insufficient. Therefore, the research was directed towards active systems, and in 1995 the program "Multistatic Sonar" was initiated with the purpose to investigate if multistatic techniques could b used in the Baltic Sea. The program started with the development of equipment for experimental research. This equipment has later been used for investigations of important aspects on multistatic sonar, such as target strength, reverberation, detection and localisation. The equipment has been tested in measurements of the bistatic target strength and bottom reverberation. These tests, including both measuring technique and comparison with theoretical models, have given valuable experience for the further development of effective methods for a systematic determination of target strength and bottom reverberation. In order to improve the performance of active sonar in shallow waters, different signal shapes have bee studied. Measurements and calculations show that reverberation can be suppressed by a careful selection o the shape of the transmitted signal. Questions about range and velocity resolution and how well the different signal shapes cope with multipath propagation have been investigated. High resolution localisation with Match Field Processing (MFP) Technique developed for passive sonar, seems to be a promising method also for bistatic sonar. A prototype of a high precision GPS-controlled timer was built to demonstrate how the demand on the time synchronisation in multistatic scenario can be solved. Our research has given us a good knowledge about active sonar in the Baltic Sea and possibly also about multistatic surveillance. We suggest that operational multistatic tests should be performed with the existing passiv sonar as a receiver supplemented by an additional transmitter.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182