Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Measurements and Modelling of Shallow Water Reverberation.

Measurements and Modelling of Shallow Water Reverberation. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Dalberg Eva, Frenje Lena, Ivansson Sven, Nilsson Bernt
Ort: Stockholm
Sidor: 21
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-04-12
Rapportnummer: (FOA-R--00-01751-409)
Nyckelord reverberation, aktiv sonar, vågformer, grunda vatten, active sonar, waveforms, shallow water, 64
Sammanfattning En aktiv sonar är ett användbart verktyg för att undersöka en vattenvolym och för detektion av föremål där~ Den aktiva sonarens prestanda kan förbättras genom ett omsorgsfullt val av signalform. Signalen skall vara anpassad till de föremål man önskar detektera för att ge en hög ekonivå, och den bör också väljas så att den minimerar reverberationsnivån. På så sätt kan signal-till-brusförhållandet, dvs. ekonivån kontra reverberationsnivån, optimeras. I den här rapporten fokuserar vi på hur reverberationen kan undertryckas genom ett omsorgsfullt val av utskickad signal, och vi beskriver ett fältförsök utfört vid vår försöksstation. Speciellt presenterar vi uppmätta reverberationsnivåer för ett antal signaler. Teoretiska förutsägelser bekräftas, exempelvis ger signaler med stor bandbredd signifikant lägre reverberationsnivåer. En syntetisk reverberationsmodell har utvecklats. Den kallas SLOPERVB och den kan användas för att modellera reverberationen från en botten med varierande djup. Vi redovisar jämförelser mellan våra experi-mentella data och resultat från SLOPERVB. Överensstämmelsen är god ut till 200-250 meter från sändaren. På större avstånd är modellens reverberationsnivåer lägre än den aktuella brusnivån.
Abstract Active sonar is a useful tool for monitoring the water column and for detecting foreign objects therein. The performance of the active sonar can be improved with a suitable choice of signal waveform. The waveform should be adapted to the targets to produce a high echo level, and it should also be designed to minimise the reverberation level. In this way the signal-to-noise ratio, the echo level compared to the reverberation level, is optimised. In this report we focus on how to suppress reverberation with the choice of the active sonar waveform. We report on a field experiment that was conducted in the southern part of the Stockholm Archipelago. Reverberation levels were recorded using a set of diffierent signal waveforms. Theoretical predictions are confirmed, for example, large bandwidth signals produce significantly less reverberation than narrowband signals. A theoretical reverberation model has been developed, called SLOPERVI3. It can be used to model monostatic reverberation from a bottom with range dependent depth. We present comparisons of our expe- rimental data to SLOPERVB results. The agreement is satisfactory up to distances of 200-250 m from the sound source. At longer distances, the reverberation level from the model is below the noise level of the experiment.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182