Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Prospects for success in international interventions - the examples of economic sanctions and peace enforcement.

Prospects for success in international interventions - the examples of economic sanctions and peace enforcement. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ströberg Karin
Ort: Stockholm
Sidor: 82
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-02-06
Rapportnummer: (FOA-R--00-01755-170)
Nyckelord Inomstatliga lågnivåkonflikter, internationella insatser, ekonomisk sanktioner, fredsframtvingande operationer, intrastate low-intensity conflicts, international interventions, economic sanctions, peace enfocement operations, 16
Sammanfattning Syftet med rapporten är att undersöka under vilka omständigheter multilaterala interventioner i våldsamma konflikter har större chans att bli framgångsrika. Vidare undersöks möjligheterna för att skapa en struktur över dessa omständigheter, då detta förmodas underlätta förståelsen och öka förutsättningarna för vidare forskning inom området. Rapporten är avgränsad till att omfatta ekonomiska sanktioner och fredsframtvingande operationer och detta görs genom nyttjandet av vetenskaplig forskning och debatt inom området, från vilken en kritisk diskussion förs. I de två sista kapitlen sammanfattas de viktigaste resultaten och ett ´index´ över de omständigheter som förmodas öka chanserna för lyckade operationer skapas. Slutligen blir det en diskussion runt en möjlig struktur för dessa omständigheter och några förslag för vidare forskning. Studien bör ses som en pilotstudie som är tänkt att bidra med värdefulla indikationer för vidare och mer omfattande forskning. Den viktigaste slutsatsen av rapporten är att regimer och organisationer behöver, i syfte att maximera sina chanser för att genomföra lyckade interventioner, fokusera på att skapa och vidareuppehålla flexibilitet och växelverkan mellan Missionen, Mandatet, och Resurserna i kombination med de funna omständigheterna (som förmodas öka möjligheterna för lyckade operationer). Vidare ter det sig som att de två viktigaste faktorerna som avgör huruvida en operation blir framgångsrik eller ej, är politisk vilja hos de som intervenerar och en tillbörlig kunskap och förståelse för den specifika konfliktprocessen.
Abstract The purpose of this report is to explore under what conditions successful multilateral interventions into violent intrastate conflicts are likely to be successful. Moreover, the possibilities of creating a model for these conditions in order to enhance the understanding and the prospects for future research are investigated. The report is limited to include economic sanctions and actions of peace enforcement and is carried out by turning to scholarly research and debate already undertaken in the area, from which a critical discussion is conducted. In the last two chapters the most important results from the report is concluded, and an ´index´ of more or less successful conditions is created. Furthermore, there is a discussion on a possible model for the conditions found and some suggestions for further research. The study should be seen as a ´pilot study´, meaning to contribute with some valuable indications for further and more comprehensive research. The most important conclusions of the report is that in order to maximise the chances of success, governments and organisations need to focus on creating and upholding the flexibility and interaction between the Mission, the Mandate and the Resources, in conjunction with the conditions found (which improved the possibilities for a successful mission). Furthermore, the two most important factors for a successful mission seem to be the political will of the interveners and a proper understanding of the process surrounding the conflict.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182