Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv - en förnyad bedömning 2000.

Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv - en förnyad bedömning 2000. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Leijonhielm Jan, Hedenskog Jakob, Knoph Jan, Oldberg Ingmar, Unge Wilhelm, Vendil Carolina
Ort: Stockholm
Sidor: 186
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-03-12
Rapportnummer: (FOA-R--00-01758-170)
Nyckelord Ryssland, militär förmåga, militära styrkor, demokratiutveckling, civilmilitära relationer, försvarspolitik, säkerhetspolitik, Säkerhetsrådet, försvarsekonomi, militär FoU, militärindustri, militärreform, doktriner, russia, military capability, armed forces, democratisation, civil-military relations, defence policy, security policy, the Security Council, defence economy, military R&D, military industry, military reform, doctrines, 13
Sammanfattning Syftet är att, på uppdrag av Försvarsberedningen, beskriva den ryska militära förmågan i ett tioårsperspektiv. Studien är en uppföljning av den studie som gjordes 1998 och utgår från samma hypotes, att den militära förmågan är en avspegling av det ryska samhället. Inledningsvis behandlas därför de sektorer som bedöms ha en inverkan på denna förmåga, demokratiutvecklingen, inrikes- och utrikespolitiken, de civilmilitära relationerna, ekonomin, krigsmakten, doktrinutvecklingen, synen på framtida krigs karaktär, militär FoU samt militärindustrin. l ett avslutande kapitel dras slutsatserna i studien samt tecknas två utvecklingsexempel. Säkerhetsrådets roll, militärreformen, NBC-utvecklingen och det andra Tjetjenienkrigets inverkan på den militära förmåga är andra faktorer som granskas. De slutsatser som görs är att en svag demokratiutveckling tillsammans med centralisering och säkerhetsorganens växande inflytande inger oro. En remilitarisering av samhället har delvis skett. En åtminstone tillfälligt förbättrad ekonomi har resulterat i kraftiga höjningar av den militära budgeten, vilket dock inte innebär en snabb ökning av den militära förmågan. Krigsmakten brottas under de närmaste åren med stora personella och materiella problem och numerären kommer att fortsätta minska. Det andra Tjetjenienkriget har medfört en något förbättrad operativ förmåga, dock inte mot omvärlden utanför OSS. Militärreformen genomförs i långsam takt och militär FoU samt militärindustrin upplever svåra påfrestningar, även om vapenexporten gått bättre än väntat. l konventionellt militärt hänseende kommer den ryska förmågan att öka under tioårsperioden, men bedöms inte kunna utgöra ett hot mot Sverige. NBC -kapaciteten kommer att förbli stor och särskilt kärnvapnen forsätta spela en viktig roll i ryskt militärt tänkande.
Abstract The present report is a study made for the Swedish Defence Commission. It aims to describe Russian military capability in a ten-year perspective and constitutes a follow-up study of a report published in 1998. Its point of departure is that Russian military capability is a reflection of the Russian society. Therefore, sectors which have been considered to influence military capability have been examined (e.g. democratic development, domestic and foreign policy, civil-military relations, the economy, the armed forces, development of security policy-related doctrines, the Russian view on the character future wars, military R&D and military industry). The last chapter consists of conclusions drawn from the previous chapters and outlines two examples of future development. The role of the Russian Security Council, military reform, WMD and the second war in Chechnya and how these factors influence Russian military capability are also examined. A weakened democratic development together with centralisation and a growing influence for the security organs give reason for concern. A partial remilitarization of society has also occurred. The economy has recovered at least temporarily - something that has resulted in a substantial increase of the defence budget. However, this does not signify a rapid improvement of Russian military capability. The armed forces will in the immediate future have to tackle both equipment and personnel problems. The number of people in arms will continue to decrease. The second war in Chechnya has resulted in an improved operational capability, but not beyond the CIS. The armed forces are undergoing reform, albeit slowly. Military R&D and military industry are experiencing severe difficulties. However, arms export has been more successful than expected. Russian conventional military capability will increase in a ten-year perspective. Still, this development is not considered to pose a threat to Swedish security. Russian WMD capability will remain substantial and particularly nuclear weapons will continue to play a prominent role in Russian militarv thinking.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182