Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

High voltage generation and power conditioning with TTHPM.

High voltage generation and power conditioning with TTHPM. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Appelgren Patrik, Bjarnholt Gert, Hultman Tord, Hurtig Tomas, Nyholm Sten E
Ort: Stockholm
Sidor: 28
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-03-30
Rapportnummer: (FOA-R--00-01760-612)
Nyckelord HPM, TTHPM, mikrovåg, högspänning, pulsformning, exploderande tråd, gnistgap, diagnostik, HPM, TTHPM, microwave, high voltage, pulse shaping, exploding wire, spark gap, diagnostics
Sammanfattning Högeffekt Pulsad Mikrovågs- (HPM) vapen utgör ett allvarligt hot mot alla system baserade på elektronisk utrustning, både militär och civil. Flera olika typer av mikrovågskällor kan tänkas användas i HPM-vapentillämpningar. Större HPM-stridsdelar kan förväntas använda källor baserade på acceleration av elektroner med en högspänningspuls. För att fungera bra ställer sådana källor krav på spänningspulsernas toppnivå och stigtid. Det är därför viktigt att behärska teknologin för högspänningsgenerering och pulsformning om man ska kunna producera mikrovågor i sådana system. För laboratoriemässig forskning har ett Table-Top HPM (TTHPM) system konstruerats. Det möjliggör studium av en teknik för högspänningsgenerering och pulsformning baserad på induktiv energilagring, öppnande switch med exploderande trådar och ett gnistgap som slutande switch. Avsikten är att producera en högspänningspuls som kan driva en HPM-källa av virkatortyp. Rapporten beskriver TTHPM-systemet, modifikationer som ahr gjorts med TTHPM och med det använda pulsaggregatet, experimentella resultat med högspänningsgenerering och pulsformning, mätteknik för strömmätning i systemet, samt datorsimulering av TTHPM-kretsen. Hittills gjorda erfarenheter sammanfattas och det konstateras att denna utrustning inte utan en större ombyggnad kan ge spänningspulser på mer än ca 150 kV.
Abstract High-Power Microwave (HPM) weapons constitute a serious threat to all systems based on electronic devices, both military and civilian. A number of possible microwave sources can be used in HPM-weapon applications. Large HPM warheads are expected to use radiation sources based on acceleration of electrons by a high voltage pulse. To work properly, such sources put specifik demands on the voltage pulse with respect to peak voltage and rise time. It is therefore essential to master the technology of hogh voltage generation and pulse conditioning to be able to produce microwaves in such systems. For laboratory research purposes a Table-Top High Power Microwave (TTHPM) system has been constructed. It enables study of a technique for high voltage generation and pulse shaping based on an inductor, an exploding wire fuse and spark gap closing switch. The intention is to produce a high voltage pulse that can power a vircator type HPM source. This report describes the TTHPM system, modification that have been made to the TTHPM and the capacitor bank used, experimental results on high voltage generation and pulse shaping, techniques used for measurement of currents, and computer simulation of the TTHPM circuit. Experiences attained so far are summarised and it is concluded that the system will not without major reconstruction be able to produce more than 150 kV pulses.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182