Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ytbehandlingssätt att reducera ett fartygs elekriska UEP signatur.

Ytbehandlingssätt att reducera ett fartygs elekriska UEP signatur. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Brage Anders, Crona Lennart
Ort: Stockholm
Sidor: 18
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-12-29
Rapportnummer: (FOA-R--00-01762-409)
Nyckelord Ytbehandling, reduktion, UEP signatur, korrosionseffekter, fartyg, surface treatment, UEP signature, reduction, corrosion effects, ship, 65
Sammanfattning Ett fartyg som har rena metallytor mot omgivande vatten utgör ett system av sändarelektroder i god galvanisk kontakt med omgivningen. Genom dessa metallytor går elektriska strömmar, vilka genom vattnets begränsade ledningsförmåga sprids på ett detekterbart sätt som UndervattensElektriskaPotentialfält, UEP-fält. Dessa fält beror av fartygens konstruktion, val av material och drift. Inom skeppsbyggnadstekniken har materialval traditionellt gjorts för att klara olika driftsproblem. Särskilt beaktas kavitationsbelastning på en propeller som tillsammans med korrosion är en viktig form av belastning på ytbehandling av metalldelarna. I avsikt att finna system för kavitationsresistenta ytbehandlingar analyseras och redovisas problemställningar för materialval. Metoder för att i laboratorium verifiera egenskaperna exemplifieras. För ett tänkt fall av ytbehandlingsåtgärder för att reducera ett fartygs UEP signatur, har prov genomförts med signaturmätning i modellskala. UEP signaturmätning i modellskala visar god reproducerbarhet och att en lackering av modellerade kylvattenintag, propeller och axel reducerar den propellermodulerade signaturen till i storleksordning 2,5% av den ursprungliga. Härvid sjunker modellens passagesignalsamplitud till 25% av den ursprungliga. De gjorda experimenten beskrivs och illustreras så att andra kan reproducera och utveckla mätmetoderna. Olika beståndsdelar i en framtida utveckling av ytbehandlingar för reducering av fartygs UEP signatur identifieras.
Abstract A ship with clean metal surfaces towards the surrounding water makes up a system of transmitting electrodes in good galvanic contact with the surrounding. Through these metal surfaces electric currents flow and due to the limited conductance of the water, these currents spread in a detectable way as Underwater Electric Potential fields, abbreviated UEP fields. These fields depend upon the design of the ship and the materials choosen by tradition, within the art of ship design, to solve problems of long term operation. A special emphasis is devoted to the cavitational load of a propeller which together with corrosion impose important means of wear on the surface treatment of metal parts. In order to find cavitationally resistant surface treatment systems, the problems for the selection of materials are analysed. Laboratory methods are described to verify that the quality demands are met. For one example of an applicable surface treatment program to reduce the UEP signature, test measurements in a model scale were performed. The model scale measurements show reproducability and that a lacquer treatment of the modeled cooling water inlet, propeller and shaft, reduce the propeller modulated signature amplitude by a factor of 40 of the initial value, hereby reducing the amplitude of a model passage by a factor of 4 compared with its initial value. The experiments are described and illustrated, for others to reproduce and develope their methods of measurements. Different parts are identified of a future development towards a surface treatment program to reduce the UEP signature of a ship.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182