Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Results from Baltic 99 maritime measurements. Optical wave propagation and IR background.

Results from Baltic 99 maritime measurements. Optical wave propagation and IR background. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Nelsson Claes, Persson Rolf, Nilsson Pär, Hågård Arne
Ort: Linköping
Sidor: 51
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-02-05
Rapportnummer: (FOA-R--00-01771-615)
Nyckelord IR-bakgrund, IRBLEM, marin, refraktion, turbulens, vågutbredning, IR background, maritime, refraction, turbulence, wave propagation, E3016, 33
Sammanfattning Gemensamma experiment har utförts i marin miljö under det svensk-nederländska MOU. Titeln på samarbetsprojektet var "Detektion av marina mål i IR nära horisonten" och målet med mätningarna var att samla in data för studie av strålkrökning och scintillation. Andra mål var att genomföra bakgrundsmätningar i IR och studera klotterkällor nära horisonten. Experimenten genomfördes på Landsort i Stockholms södra skärgård. Strålkällorna för strålkrökningsmätningarna var uppsatta på Nåttarö. Sverige var ansvariga för två mätningar: Optisk vågutbredning över en 18,6 km sträcka. Spektrala ]R-bakgrundsmätningar. Den här rapporten innehåller resultaten från de svenska mätningarna. Resultat presenteras och en del slutsatser dras. Data från vågutbredningsmätningen har analyserats och relevanta värden som t.ex. strålavböjning och diameter på ljusfläcken har beräknats. Båda dessa parametrar befanns vara korrelerade med ASTD (Air to Sea Temperature Difference). En jämförelse gjordes med resultat från vågutbredningsprogrammet IRBLEM. För strålavböjningen var överensstämmelsen bra men för diametern varierade överensstämmelsen med ASTD. Rapporten innehåller också exempel på kalibrerade IR-radiansspektra från olika bakgrundsobjekt. Speciellt intresse har ägnats åt himmelsbakgrund och havsyta.
Abstract Common experiments have been carried out in a maritime environment under the Swedish-Netherlands Memorandum of Understanding. The implementing arrangement was entitled "IR detection of nearhorizon maritime targets" and the objectives of the measurements were to collect data for the study of atmospheric refraction effects and scintillation. Other objectives were to collect IR-background data and data from near-horizon clutter sources. The experiments were carried out at Landsort south of Stockholm with sources for refraction measurements on Nåttarö. Sweden was responsible for two measurements: Optical wave propagation measurements over an 18.6 km optical path. Spectral IR-background measurements. This report covers the results from the Swedish measurements. Results are presented and some conclusions are made. The data from the wave propagation measurements have been analysed and relevant values such as beam deviation and diameter of blur circle have been calculated. Both these parameters were found to be correlated to the ASTD (Air to Sea Temperature Difference). A comparison was made with results from the wave propagation code IRBLEM. For the beam deviation the agreement was good, but for the beam diameter the agreement varied with the ASTD. The report also shows examples of calibrated IR radiance spectra from different background objects. Special interest has been paid to the sky background and the sea surface.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182