Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Terrängnavigering för undervattensfarkoster.

Terrängnavigering för undervattensfarkoster. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Nygren Ingemar
Ort: Stockholm
Sidor: 40
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-03-30
Rapportnummer: (FOA-R--00-01777-313)
Nyckelord Terrängnavigering, autonom undervattensfarkost, AUV, ubåt, terrain navigation, autonomous underwater vehicle, AUV, submarine, 61
Sammanfattning Terrängnavigering, som under de senaste åren studerats inom FOA, har visat sig vara ett alternativ till GPS för stöttning av ubåtars tröghetsnavigeringssystem och uppfyller de krav som den svenska marinen har ställt på ett absolutrefererande system som komplement till ubåtars tröghetsnavigeringssystem. Terrängnavigeringssonaren ger inte enbart en noggrann position utan också en 3 D-bild av botten under ubåten på ca 300 x 300 meter och underlättar därmed för ubåten att inta bottenlägen med låg röjningsrisk, t ex i djupfickor. De goda resultat ifråga om noggrannhet och unik positionsbestämning som tidigare erhållits vid simuleringar och praktiska sjöförsök har teoretiskt verifierats. Förmågan att noggrant bestämma en unik position visar sig bero exponentiellt av korrelationsytans storlek. Lämpliga navigeringssonarer är moderna batymetrisonarer (sjömätningssonarer) med stor öppningsvinkel. Bäst lämpad är så kallad 3D-sonarer då de med en enda mycket kort sonarpuls, ca 30 µs förmår att bestämma positionen. Genom den korta pulstiden och den höga frekvensen, 300 kHz, torde röjningsrisken i praktiken vara försumbar. Djupmätning med laser är på grund av den korta räckvidden knappast ett alternativ till hydroakustisk djupmätning.
Abstract Terrain navigation which has been studied the last years within FOA has proven to be alternative to GPS aiding of submarines inertial navigation systems (INS) and it fulfills the Swedish Navy´s requirements for an absolute reference system as a complement to the submarines INS-system. The terrain navigation sonar not only gives an accurate position but also a 3D-picture of the bottom under the submarine and by this making it easier for the submarine to acquire a position in a bottom depression with low risk of revealing. The good result that has previously been recorded in simulation and sea trials has theoretically been verified. The ability to accurately determine a unique position depends exponentially on the size of the correlation area. A suitable navigation sonar is a modern bathymetric sonar with large opening angles. Most suitable are so called 3D-sonar since they can determine the position in only one very short ping, approx. 30 µs. Due to the short pulse time and the high frequency, 300 kHz, the risk of detection could in practice be neglected. The measurement of the topography by laser does not seem to be an alternative to hydro acoustic measurements due to the short range.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182