Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

On functional differences between foveal and peripheral colour vision - a literature survey and an experimental investigaion.

On functional differences between foveal and peripheral colour vision - a literature survey and an experimental investigaion. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Carlander H Otto W
Ort: Linköping
Sidor: 39
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-12-15
Rapportnummer: (FOA-R--00-01791-706)
Nyckelord E5012, perifert färgseende, fovealt färgseende, retinal excentricitet, colour appearance, peripheral colour vision, retinal eccentricity, 51
Sammanfattning Denna rapport baseras på ett examensarbete inom kognitiv neuropsykologi som har utförts i samverkan mellan FOA och Högskolan i Skövde. Rapporten omfattar en litteraturstudie och ett experiment. Litteraturstudien behandlar främst skillnader mellan fovealt (direkt) och perifert (indirekt) färgseende utifrån psykofysiska och neurofysiologiska studier. Experimentets syfte var att (1) bidra till kartläggningen av perifert färgseende samt (2) ge ökad kunskap om en av CIE TC 1-42 föreslagen experimentell metod avsedd för detta. Åtta personer bedömde kulörton och kulörthet av åtta färgstimuli presenterade i två storlekar motsvarande 2,0 grader och 6,5 grader synvinklar. Färgerna presenterades fovealt och vid åtta, från den foveala blickriktningen (0 grader) avvikande, positioner motsvarande retinala excentriciteter av 5 grader, 10 grader, 20 grader, och 40 grader, både nasalt och temporalt. Bedömningarna av grundfärgerna rött, gult, grönt och blått utgjorde underlag för analys av (1) ´unik kulörtonkomponent (UHC)´, (2) kulörton och (3) kulörthet. Resultaten visar att ´unik kulörtonkomponent (UHC)´ generellt har något lägre värden för storleken 2,0 grader jämfört med 6,5 grader. Vid 40 grader temporal excentricitet är värdena generellt lägre jämfört med övriga retinala excentriciteter. Bedömningsvärdena av kulörthet uppvisar också generellt lägre värden vid 40 grader temporal excentricitet. Bedömningarna av kulörton visar framförallt att röd och grön färg uppfattas sämre vid storleken 2,0 grader jämfört med 6,5 grader. Vid 40 grader temporal excentricitet uppfattas röd och grön färg sämre jämfört med övriga retinala excentriciteter. Resultaten är i överensstämmelse med några tidigare studier som visat att blå och gula färger uppfattas bättre än gröna och röda vid perifert seende (temporal excentricitet). Den experimentella metoden bedöms vara användbar för studium av visuellt perifer färguppfattning.
Abstract This report is based on a degree project in cognitive neuropsychology carried out in collaboration with FOA and University of Skövde. It comprises a literature survey and an experimental study. The literature survey deals primarily with differences between foveal and peripheral colour vision reported in psychophysical and neurophysiological studies. The purpose of the experiment was to contribute to (1) the charting of peripheral colour vision, and (2) the knowledge of an experimental method proposed by CIE TC 1-42 for this purpose. Eight participants judged hue and chromaticness of eight colour stimuli subtending 2.0 degrees and 6.5 degrees of visual angle. The colours were presented foveally and at eight, from foveal vision (0 degree) deviating, positions horizontally corresponding to retinal eccentricities of 5, 10, 20, and 40 degrees, in both nasal and temporal fields. The estimations of the unique hues red, yellow, green, and blue were used in three separate analyses of (1) ´unique hue component (UHC)´, (2) hue, and (3) chromaticness. The results show that the values of ´unique hue component (UHC)´ are generally somewhat lower at the smaller size of 2.0 degrees compared to 6.5 degrees. At 40 degrees temporal eccentricity they are generally lower compared to all other eccentricities. The values of chromaticness arc also generally lower at 40 degrees temporal eccentricity. The hue estimations primarily show that the perception of red and green is impaired for the size of 2.0 degrees compared to 6.5 degrees. At 40 degrees temporal eccentricity, the perception of red and green is impaired compared to all other eccentricities. The results from the experiment are in line with some earlier studies showing that blue and yellow colours are better perceived than green and red at temporal eccentricities. The method is considered to be useful for the study of colour appearance in peripheral vision.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182