Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Färg- och symboluppfattning vid förhöjd +Gz-belastning.

Färg- och symboluppfattning vid förhöjd +Gz-belastning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Andersson Patrik, Derefeldt Gunilla, Eriksson Lars, Eiken Ola, Kölegård Roger, Andersson Peter, Lindborg Bengt, Örnhagen Hans
Ort: Linköping
Sidor: 47
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-12-15
Rapportnummer: (FOA-R--00-01792-706)
Nyckelord +Gz-belastning, acceleration, humancentrifug, fpl 39 Gripen, färgseende, färgidentifikation, symbolidentification, färgdiskriminering, tröskelmätningar, färgskillnader, deltaE*ab, +Gz-load, human centrifuge, JAS 39 Gripen, colour vision, colour identification, symbol identification, colour discrimination, threshold measurements, colour differences, E5012, 51, 53
Sammanfattning Bakgrund och Syfte: Färgpresentation används i högprestanda flygplan idag. Då kunskapen om effekter av ökad Gz-belastning på färgseendet är begränsad behövs ytterligare studier. Metod: Färg- och symbolidentifiering samt färgdiskriminering vid fovealt seende studerades i två experiment i humancentrifug där åtta respektive elva försökspersoner (fpp) tränade för Gz-belastning deltog. Samtliga hade normalt färgseende. Fpp studerades vid 1 g och vid G-nivåer motsvarande 1,4 Gz, 60 % och 70 % av deras passiva G-tolerans. 70 % av passiv G-tolerans varierade individuellt mellan +2,8 till +4,6 Gz. Färgstimuli var fem kulörta färger, de kategoriska färgerna röd, gul, grön, orange, blå samt en neutral vit färg och upptog i synvinkelstorlek 22 bågminuter. Symbolerna var sex taktiska symboler (aktuell storlek och 25 % förstoring) från taktisk indikator i fpl 39 Gripen. Två symboler utgjordes av enkla och välkända grundformer (cirkel, triangel) och fyra symboler var mer komplexa. Fp avgav sitt svar muntligt genom att benämna färger och symboler. Färgdiskriminering undersöktes med sex färgskalor framtagna utifrån färgerna i färgidentifieringsexperimentet. Stimulus upptog en synvinkel av 2 grader. En psykofysisk tröskelmetod (trappstegsmetoden) användes. Resultat och Slutsatser: Inga effekter av förhöjd +Gz-belastning erhölls från varken färg- eller symbolidentifiering. En signifikant effekt av symbol erhölls. De komplexa symbolerna var svårare att identifiera än de enkla. Förhöjd diskrimineringströskel, som var statistiskt signifikant, erhölls för orange vid 70 % av passiv Gz-tolerans jämfört med vid 1 g. CIE 1976 DeltaE*ab färgdifferenser motsvarande skalstegen visade att den försämrade förmågan för orange vid 70 % av passiv Gz-tolerans måste tolkas med stor försiktighet. Innan vidare slutsatser kan dras behövs ytterligare data från färgdiskriminering under Gz-belastning av stimuli från andra delar av färgrymden. Den övergripande slutsatsen från denna studie är att färgidentifiering, symbolidentifiering och färgdiskriminering är robust för förhöjd Gz-belastning och visar ingen förändring upp till 70 % av fpp passiva Gz-tolerans.
Abstract Background and Purpose. Colour is used today in displays in modern fighter aircraft. As the knowledge of elevated +Gz-load on foveal colour vision is insufficient, further studies are needed. Methods: Foveal colour and symbol identification and colour discrimination were studied in two experiments in a human centrifuge where eight and eleven trained subjects, respectively, took part. All had normal colour vision. They were tested at 1g and at Gz-levels corresponding to +1.4Gz, 60 %, and 70 % of their passive G-tolerance. 70 % passive Gz-tolerance corresponded to individual Gz-levels ranging from +2.8 to +4.6 Gz. In colour identification, five chromatic stimuli, the categorical colours red, green, orange, blue, and yellow plus a neutral white colour were used. Stimuli subtended 22 minutes of arc of visual angle. In symbol identification, six tactical symbols (of size currently used and 25% enlarged) selected from the horizontal-situation display in the Swedish Gripen fighter aircraft were used. Two symbols had simple forms; circle and triangle, and four were more complex. The subjects responded orally by naming the colours and the symbols. Using six chromaticity scales developed from the stimuli in colour identification, colour discrimination was tested with a psycho-physical threshold method (the stair-case method). In colour discrimination, stimuli subtended 2 degrees of visual angle. Results and Conclusions: There was no effect of +Gz-load on colour nor symbol identification. There was a significant effect of symbol; the complex symbols were more difficult to identity than the simple ones. An elevated discrimination threshold for orange at 70% of passive Gz-tolerance compared to 1g was statistically significant. The CIE 1976 DeltaE*ab colour differences of the steps in the stair-case were calculated and compared to colour differences representing threshold values. This comparison shows that the impaired discrimination found for orange must be interpreted with caution. Before further conclusions, studies of colour discrimination during Gz-load of stimuli from other parts of the colour space are needed. The overall conclusion from this study is that colour and symbol identification and colour discrimination are robust with regard to increased Gz-load with no changes up to 70% of passive Gz-tolerance.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182