Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Estimation of the number of targets in a radar application using an array antenna.

Estimation of the number of targets in a radar application using an array antenna. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Björklund Svante
Ort: Linköping
Sidor: 48
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-02-19
Rapportnummer: (FOA-R--00-01805-408)
Nyckelord radar, digital gruppantenn, modellbaserad signalbehandling, detektion, AIC, MDL, MUSIC, array antenna, model based signal processing, detection, E3008, 35
Sammanfattning Denna rapport behandlar skattning av antalet radarmål inom mottagarantennens huvudlob i ett speciellt tillämpningsexempel, en markbaserad spaningsradar mot luftmål. Med konventionell detektion är det normalt inte möjligt att skatta antalet mål utan de enda möjliga resultaten från detektionen är "inget mål" eller "en eller flera mål". Möjligheten att räkna målen underlättar i hotutvärderingen och vapeninsatsen. Även målföljningen kan förbättras. I denna rapport använder vi modellbaserad signalbehandling med data från en digital gruppantenn. Vi har utvecklat några simuleringsprogram och implementerat fyra skattningsmetoder, varav två är de välkända AIC och MDL, och två är uppfunna av oss. Simuleringar och statistisk analys har utförts i flera konfigurationer i syfte att utvärdera metoderna. Simuleringarna visade att det var möjligt att skatta antalet mål inom huvudloben, åtminstone att skilja mellan ett och två mål. Det teoretiskt maximala antalet mål, ett mindre än antalet antennkanaler, kunde inte uppnås utan vi fick noja oss med ett lägre antal. Möjligt framtida arbete är att mer utförligt utvärdera de redan gjorda simuleringarna, att implementera och testa andra metoder och att genomföra en mer komplett litteraturstudie. Under simuleringarna uppträdde problemet att data från flera koherenta integrationsintervall (CPI:er) med olika bärvågsfrekvenser blir bredbandiga medan skattningsmetoderna fortfarande är smalbandiga. Detta fenomen borde också undersökas.
Abstract This report treats the estimation of the number of radar targets within the main beam of the receiver antenna in a certain radar application, a ground based air defence surveillance radar. With conventional detection, estimation of the number-of-targets is normally not possible and the only outcomes are "no target" or "one or more targets". The ability to count the targets aids in the threat evaluation and weapon allocation. The target tracking can also be enhanced. In this report we employ model based signal processing utilizing the data from a digital array antenna. We have developed some simulation programs and implemented four estimation methods, two of which are the well-known AIC and MDL and two are invented by us. Simulations and statistical analyses have been conducted in several configurations, in order to evaluate the methods. The simulations showed that it was possible to estimate the number-of-targets within the main beam, at least to distinguish between one and two targets. The theoretical maximum number-of-targets, one less than the number of antenna channels, could not be attained and we had to be satisfied with a lower number. Possible future work is to evaluate the already performed simulations in more detail, to implement and test other methods and conduct a more complete literature search. In the simulations, the problem appeared that data from several CPIs with different carrier frequencies are broadband but the methods are still narrowband. This effect should also be investigated.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182