Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Hot clutter reduction in radar. Measurement report for anechoic chamber measurements in Spring 2000.

Hot clutter reduction in radar. Measurement report for anechoic chamber measurements in Spring 2000. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Björklund Svante, Grahn Per, Nelander Anders, Alm Anders
Ort: Linköping
Sidor: 103
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-12-15
Rapportnummer: (FOA-R--00-01806-408)
Nyckelord störare, klotter, hett klotter, flervägsutbredning, adaptiv lobformning, gruppantenn, Capon, riktning, , egenvärde, spektrum, undertryckning, radar, jammer, clutter, hot clutter, terrain-scattered interference, TSI, adaptive beamforming, array antenna, , Capon, DOA, eigenvalue, spectrum, suppression, E3008, 35
Sammanfattning Hett klotter består av störares signaler som har reflekterats i mark eller sjö innan de tas emot av en radar. Detta är ett stort problem i nuvarande militära flygburna radarsystem. Flera föreslagna sätt att undertrycka hett klotter finns. Låga sidolober, adaptiv lobformning och adaptiv sidolobsundertryckning (ASLU) är föreslaget mot hett klotter i sidoloberna. STAP i snabb tid föreslås mot hett klotter i huvudloben. Vi har mätt direkta och reflekterade elektromagnetiska signaler från en horisontell skrovlig reflektor i ett ekofritt rum med en horisontell linjär digital gruppantenn. Huvudsakliga analysmetoder är Capons riktningsspektrum som ger en bild av den infallande effekten från olika riktningar och egenvärden för antennsignalernas korrelationsmatris vilka avgör antalet frihetsgrader som behövs för undertryckning. Andra analysmetoder är riktningsspektrum för konventionell lobformning, frekvensspektrum, skattning av signalbrusförhållandet och antenndiagram där egenvektorerna för antennsignalernas korrelationsmatris har använts som lobformningsvikter. Denna rapport vänder sig till de personer som ska analysera mätningarna eller fortsätta arbetet. I rapporten beskriver vi mätningarna och presenterar resultat i form av grafer från de ovan nämnda analysmetoderna. Diskussion och slutsatser finns inte i denna rapport utan återfinns i systerrapporten "Analysis of Hot Clutter in Radar Using Spatial Data" (FOA-R--00-01807-408--SE).
Abstract Hot clutter consists of jammer signals which have been reflected in the ground or sea before they are received by a radar. This is a significant problem in current military airborne radar systems. There are several proposed ways to suppress hot clutter. Low sidelobes, adaptive beamforming and sidelobe cancellation (SLC) are proposed against hot clutter in the sidelobes. Fast-time space-time adaptive processing (fast-time STAP) is proposed against hot clutter in the mainbeam. We have measured direct and reflected electromagnetic signals from a horizontal rough reflector in an anechoic chamber with a horizontal linear digital array antenna. Analysis methods are mainly the Capon direction-of-arrival (DOA) spectrum, which gives a picture of the impinging power from different DOAs, and eigenvalues of the antenna signal correlation matrix, which determine the necessary number of degrees of freedom for suppression. Other analysis methods are the DOA spectrum of conventional beamforming, frequency spectrum, estimation of the signal-to-noise ratio and antenna patterns when the eigenvectors of the antenna signal correlation matrix are used as beamforming weights. This report is directed to the people analyzing the measurements or continuing the work. In the report we describe the measurements and presents results in the form of graphs from the analysis methods mentioned above. Discussion and conclusions are not included in this report but can be found in the companion report "Analysis of Hot Clutter in Radar Using Spatial Data" (FOA-R--00-01807-408--SE).

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182