Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Signalbehandling i riktning i flerfunktionsradar.

Signalbehandling i riktning i flerfunktionsradar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Björklund Svante, Nelander Anders, Rejdemyhr David, Grahn Per
Ort: Linköping
Sidor: 35
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-03-19
Rapportnummer: (FOA-R--00-01808-408)
Nyckelord flerfunktionsradar, flygburen radar, gruppantenn, detektering, inmätning, STAP, adaptiv lobformning, adaptiv sidolobsundertryckning, modellbaserad signalbehandling, klotter, hett klotter, störning, modellfel, munltifunction radar, airborne radar, array antenna, detection, target measurement, adaptive beamformning, sidelobe cancellation, model based signal processing, clutter, hot clutter, jamming, model error, 35
Sammanfattning Framtida militära radarsystem inom mikrovågsområdet kommer att utvecklas mot flerfunktionsradar med samtidiga funktioner för spaning, målföljning och igenkänning. Upplösning och inmätningsnoggrannhet i riktning kommer att förbättras och prestanda vid störning och klotter kommer att öka. Detta blir möjligt tack vare utvecklingen av digitala gruppantenner och modern signalbehandling som utnyttjar riktningsinformation. Den här rapporten presenterar sådan signalbehandling tillsammans med de möjligheter den ger i flerfunktionsradar. Rapporten tar även upp signalbehandling för nuvarande radarsystem som utrustas med hjälpantenner. Rapportens innehåll bygger på egen forskning och litteraturstudier. Syftet med rapporten är dels kunskapsspridning om denna sorts signalbehandling och dels en redovisning av vad som har gjorts på FOA. Rapporten vänder sig till de personer på FOA/FOI som deltar i studier av framtidens försvar och de som planerar FOA/FOI:s verksamhet. Rapporten vänder sig också till tekniskt intresserade personer på FMV, i Försvarsmakten och i försvarsindustrin som vill få en överblick över denna signalbehandling.
Abstract Future military microwave radar systems will evolve into multifunction radar with simultaneous functions for surveillance, tracking and recognition. Resolution and accuracy of direction-of-arrival (DOA) estimation will be enhanced and performance against jamming and clutter will be increased. This is made possible by the development of digital array antennas and modern signal processing which utilizes DOA information. This report presents such signal processing together with its possibilities in multifunction radar. The report also covers signal processing for current radar systems which are equipped with auxiliary antennas. The contents of the report is based on our own research and on literature surveys. The purpose of the report is both dissemination of knowledge and reporting of the work performed at FOA. The report is directed to the persons at FOA/FOI which take part in the discussions of the future Swedish defence or plan the activity at FOA/FOI. It is also directed to technically minded persons at the Swedish Defence Materiel Administration, in the Swedish Armed Forces and in the defence industry.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182