Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Experimental research facilities at FOA for finding land mines with radar in 2000.

Experimental research facilities at FOA for finding land mines with radar in 2000. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Björklund Svante, Axelsson Dan
Ort: Linköping
Sidor: 34
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-02-19
Rapportnummer: (FOA-R--00-01810-310)
Nyckelord mina, markmina, personmina, stridsvagnsmina, GPR, radar, minspaning, experiment, mätning, mine, land mine, antipersonal mine, antitank mine, ground penetrating radar, mine finding, mine reconnaissance, demining, measurement, hardware, software, E3750, 35, 36
Sammanfattning Kvarvarande outlösta markminor i före detta krigszoner har blivit ett av de största problemen för befolkningen att återgå till ett normalt liv. Behovet av bättre metoder för att upptäcka och röja minor är gigantiskt. På FOA utvecklas personburna mindetektorer baserade på ultrabredbandig radarteknik. Jämfört med metalldetektorer kan radar hitta minor utan metallinnehåll. Vid utvecklandet av minletningsutrustning är riktiga mätdata absolut nödvändiga därför att miljön är alltför komplex för att möjliggöra en analytisk lösning eller tillräckligt noggrann numerisk simulering av den mottagna radarsignalen. Denna rapport är avsedd för dem som vill ha en översikt över datainsamlingssystem och utrustning, som finns vid FOA, för att hitta markminor med radar. Rapporten beskriver den personburna demonstratorn HUMUS för test av hårdvara och mjukvara. Den beskriver också minmäthallen med dess sandlåda och datorstyrda positioneringsrobot, med vilka mycket omfattande och välkontrollerade mätningar kan utföras. Vidare beskrivs de två utomhuslandskapen för minletning. Den ena består av åtta lådor med jord med olika egenskaper och den andra är ett minfält i naturlig svensk terräng. Även referensobjekt, mätinstrument och antenner beskrivs kortfattat.
Abstract Unexploded land mines left in post-war zones, have become one of the greatest problems for the people when returning to normal life. The need for better methods of detecting and neutralizing mines is gigantic. At FOA, hand-held mine detectors based on ultra-wide-band radar techniques are under development. Compared to metal detectors, radars can find mines without metallic content. When developing mine finding radar systems, real measured test data is essential since the environment is too complex to allow an analytical calculation or accurate enough numerical simulation of the received radar signal. This report is intended for the reader wanting an overview of the data collection systems and facilities for mine finding with radar at FOA. The report describes the man-carried demonstrator HUMUS for test of hardware and software. It describes the indoor test site with its sand box and computer controlled XY-table, by which extensive and very controllable measurements can be conducted. Further, the two outdoor test landscapes for mine reconnaissance, one consisting of eight boxes with soils of different properties and one being a mine field in a natural Swedish terrain are described. Also, reference objects, measurement instruments and sensor antennas are briefly described.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182