Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Visualisering av loggfiler - ett hjälpmedel för utvärdering av verksamhetsmodeller.

Visualisering av loggfiler - ett hjälpmedel för utvärdering av verksamhetsmodeller. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Albinsson Pär-Anders
Ort: Linköping
Sidor: 72
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-12-21
Rapportnummer: (FOA-R--00-01819-201)
Nyckelord datavisualisering, loggfiler, verksamhetsmodeller, tidslinjer, kartpresentation, grafer, koordinerad visualisering, stridsledningssystem, data visualisation, log-files, business models, time lines, map presentation, graphs, co-ordinated visualisation, command and control systems, E14361, 76, 12, 52
Sammanfattning Inom ramen armestridskrafternas taktiska ledningssystem (ATLE) har modellering av processer och objekt varit en central arbetsmetod. För att utvärdera verksamhetsmodeller används observationsdata insamlade av officerare under militära övningar. Ledningssystemen datoriseras mer och mer, vilket ger möjlighet till loggning. Rapporten behandlar huruvida datavisualisering av insamlade loggfiler kan fungera som ett komplement till övriga metoder. En av verksamhetsmodellerna, där forskning om datainsamling gjorts är markstridsmodellen. Utifrån den togs ideer fram om hur data kan visualiseras. Dessa var i huvudsak tidslinjer, kartpresentation och grafer. En viktig del i arbetet handlar om möjligheten att koordinera visualiseringsmetoderna. Pappersprototyper designades och utvärderades under två militära övningar. Resultatet visade på ett stort intresse för arbetet från modellutvärderare och utvecklare och utgör därför en grund för vidare forskning; både då det gäller analys av informationsbehov och implementation av demonstrator. Arbetet genomfördes på Avdelningen för Humanvetenskap på Försvarets forskningsanstalt (FOA) och resulterade i en metodrapport.
Abstract Within the scope of the army´s tactical command and control system (ATCCS), process and object modelling has been a central work method. For evaluation of these business models, observational data - collected by officers during military exercises - is being used. The command and control systems are increasingly computerised, which adds the possibility of logging. This report covers whether data visualisation of collected log-files can be used as a complement to existing methods. One business model where data collection research is being done is the ground combat model. Having this model as a reference, data visualisation methods were designed with time lines, map presentation and graphs as the main concept. An important part of the work is the co-ordination possibilities of the visualisation methods. Paper mock-up prototypes were designed and evaluated during two military exercises. The results were favourably received by both model evaluators and model designers, giving grounds for further research concerning analysis of information need and prototype implementation. The work was done at the Division of Human Sciences at the Defence Research Establishment (FOA) and resulted in a method report.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182