Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

DSSS-LINK. Mätsystem. Vågutbredningsmätningar Öland-Gotland.

DSSS-LINK. Mätsystem. Vågutbredningsmätningar Öland-Gotland. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Asp Börje
Ort: Linköping
Sidor: 32
Utgivningsår: 1997
Publiceringsdatum: 1997-01-20
Rapportnummer: (FOA-R--94-00002-3.5)
Nyckelord Vågutbredningsmätningar, radiovågsutbredning, troposfär, radiolänk, direktsekvens, bandspridningsteknik, wave propagation measurements, radio wave propagation, troposphere, radio link, direct sequence spread spectrum, 533517, 720
Sammanfattning Rapporten är en delrapport inom projektet DSSS-LINK. Projektets mål är att med hjälp av mätningar verifiera att kommersiella direktsekvens bandspridnings radiolänksystem kan användas som reservenheter i försvarets telenät (FTN). Ett sådant system måste vara enkelt att konfigurera och installera samt ha tillräcklig kapacitet för de flesta förekommande uppgifter. Det provade systemet har en datahastighet på 2 Mbit/s vid 2.4-2.5 GHz med en maximal uteffekt av 1 W. På uppdrag av FMV TelekomS påbörjade FOA i början av 1995 vågutbredningsmätningar på en länksträcka mellan Öland och Gotland. Rapporten beskriver mätsystemets uppbyggnad. Mätsystemet inkluderar signalnivåmätning, mätning av felhalt och meteorologiska parametrar. Systemet använder en kraftfull PC utrustad med ett DAP-kort (Data Aquisition Processor) som innehåller egen mikroprocessor, minne och ett realtidsoperativsystem. Mätprogrammet är skapat med hjälp av det grafiska mätsystempaketet DASYLab i Windows-miljö. Alla mätdata mellanlagras på ett stort skivminne vilket gör det möjligt för mätsystemet att fungera mer än en månad utan tillsyn. Dagligen överförs data till FOA via modem utan att det stör mätningen. Mätsystemet är uppbyggt så att det enkelt kan modifieras för andra liknande mätuppgifter.
Abstract This is a report within the DSSS-LINK-project. The aim of the project is to evaluate the possibility to use direct sequence spread spectrum commercial radiolink systems as backup for the access radios in the Swedish Defence Fixed Telecommunication Network (FTN). Such a system must be very simple to configure and install and it must have enough capacity for most common tasks. The tested system has a data rate of 2Mbit/s. It operates in the frequency band 2.4-2.5 GHz and has a maximum output of 1 W. Om commission from FMV TelekomS, Swedish Defence Research Establishment started wave propagation measurements on a link path over the Baltic Sea between Öland and Gotland in January 1995, The report describes the measurement system setup. The measurement system includes signal level, block error and meteorological measurements. The data acquisition system uses a powerful PC equipped with a DAP (Data Aquistion Processor) card with a processor, memory and a real time operating system. The system is programmed with the graphical toolbox DASYLab in Windows environment. All data are stored on a large hard disc which means that the system is able to operate for more than a month without service. On a daily basis the data is transferred to FOA via modem without any disturbances on the measurement. The system has been constructed to allow easy modification and to make it suitable for use in other similar measurement tasks.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182