Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Measurement of blood nitrogen content after rapid compressions to assess the speed of nitrogen uptake during the compression phase of submarine escape

Measurement of blood nitrogen content after rapid compressions to assess the speed of nitrogen uptake during the compression phase of submarine escape Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Gennser Mikael, Örnhagen Hans
Ort: Stockholm
Sidor: 29
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-08-09
Rapportnummer: (FOA-R--94-00008-5.1)
Nyckelord fri uppstigning, lung shunt, cirkulationstid, free ascent, pulmonary shunt, blod, 58
Sammanfattning Mätningar genomfördes av nitrogeninnehåll i artärblod efter snabba kompressioner med luft till 50 m. Tio fösökspersoner försågs med artärkateter i a. radialis. Fem 1 mL gastät glassprutor kopplades till ett kranblock bestående av fem, trevägskranar. Kranblocket med sprutor kopplades sedan till artärkatetern. Kateter och kranblock spolades noga med steril koksaltlösning och alla synliga gasbubblor avlägsnades. Två sprutor fylldes med blod via kranblocket för 1 atm kontroller, och två nya sprutor fästes på kranblocket. Fyra av försökspersonerna försågs med venkateter i en underarmsven. EKG och andningsrörelser registrerades kontinuerligt. En torr tryckkammare komprimerades med luft till 50 m på 10 s efter en pseudoexponentiell tryckprofil. Försökspersonernas puls ökade från 79+18 slag/min till 131+19 slag/min under kompressionerna. Andningsmönstret visade stora intraindividuella skillnader. Fyra arteriella blodprov togs inom 50s efter avslutad kompression till 50 m. Ytterligare ett blodprov togs efter 4 min på tryck. Venblodprover togs efter 3 min på 50 m. En vakuum-extraktionsmetod användes för att analysera nitrogeninnehållet i blodproven. Resultaten visade att den arteriella nitrogennivån nådde en platå mindre än 10s efter avslutad kompression. Nitrogenkoncentrationen i venblod från underarm var hälften av den arteriella nitrogennivån efter ca 3 min på 50 m. Den slutliga arteriella nitrogenkoncentrationen var mindre än förväntat. Även om det inte helt kan uteslutas att denna skillnad beror på osäkerhet i mätmetoden, kan den låga nitrogenhalten eventuellt orsakas av gasförluster till kärlväggarna i de stora artärerna eller genom tillblandning av venöst blod på pulmonell nivå.
Abstract Experiments were carried out to measure N2 content in arterial blood after rapid compressions to 50 m. An arterial catheter was placed in the radial artery of ten sujects. Five 1 mL gastight syringes with minimum dead space were connected to a valve-block; a manifold with five three-way valves. The valve-block with syringes was attached to the arterial catheter. The catheter and valve-block were thoroughly flushed an all visible bubbles removed. Two control blood samples were taken at atmospheric pressure via the valve-block. Two new syringes were then attached to the valve-block. In four of the subjects a venous catheter was also placed in an ante-brachial vein. EKG and breathing movembens were recorded continuously. compressions in a dry pressure chamber, using compressed air were carried out in 10 s to 50 m with a pseudo-exponential profile. The mean heart rate increased from 79+18 to 131+19 beats min-1 during the compression. The breathing pattern showed large intra-individual differences. Four arterial blood samples were taken within 50 s of reaching 50 m. A further arterial blood sample was taken after 4 min at pressure. Venous blood samples were taken after 3 min. Analysis of the N2 content was carried out using a vacuum extraction method. The results showed that the arterial N2 level reached a plateau less than 10 s after completed compression. The venous blood draining the forearm reached half the arterial N2 level after approximately 3 min. The final arterial nitrogen concentration was lower than predicted. Although it cannot be completely ruled out that the discrepancy is dure to methodological errors it is suggested that part of the difference is caused by venous admixture at pulmonary level or by loss of gas to the walls of the larger vessels.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182