Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Analys av slutresultatet vid modellbaserad bildmatchning med oskarp logik.

Analys av slutresultatet vid modellbaserad bildmatchning med oskarp logik. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Malmros Anders
Ort: Linköping
Sidor: 108
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-11-02
Rapportnummer: (FOA-R--94-00011-3.4)
Nyckelord digital image processing, hierarchical chamfer matching, model based matching, statistic methods, fuzzy sets, fuzzy logic, Malmros´ algorithm, digital bildbehandling, hierarkisk chamfermatchning, modellbaserad matchning, statistiska metoder, oskarpa mängder, oskarp logik, Malmros´ algorithm, 51343702, 730
Sammanfattning Denna rapport presenterar en algoritm för kvalitetsbedömning av resultat från modellbaserad matchning, samt en litteraturstudie om oskarp logik och oskarpa mängder. Vid modellbaserad matchning, t ex med hjälp av hierarkisk chamfermatchning, erhålls en lista med mätvärden. Mätvärdena beskriver, pixel för pixel, avståndet mellan en punkt på modellen och närmaste kant på den ursprungliga bilden. Algoritmen, kallad Malmros´ algoritm, bygger upp oskarpa mängder av mätvärdena med hjälp av statistiska metoder och väger samman dessa med oskarp logik. Till sist rekonstrueras värdet och ett procenttal erhålles som kvalitetsmått. Algoritmen har provats på tillgängligt bildmaterial och inga större nackdelar med metoden har observerats. Algoritmen ger en bra, men inte optimal, lösning på problemet. Rapporten utgör slutresultatet av ett examensarbete som utförts vid Institutionen för Ledningssystemteknik vid FOA i Linköping. Handledare vid FOA har varit Hans-Åke Olsson och Andris Lauberts och vid Linköpings Tekniska Högskola Klas Nordberg och Hans Knutsson.
Abstract This report presents an algorithm used to mark the quality of an image template matching and a literature study concerning fuzzy logic and fuzzy sets. When using an image template matching method, for instance the Hierarchical Chamfer Matching Algorithm, the result is a list of measurements. The measurements describe, pixel by pixel, the distance between a point on the template and nearest edge from the original picture. The algorithm, called Malmros´ algorithm, constructs fuzzy sets on the measurements using statistics and weights them using fuzzy logic. Finally, defuzzification is used to get a per cent value as a measurement of the quality of the image template matching. The algorithm has been tested on available material and no greater disadvantage of the method has been noticed. The algorithm gives a good, but not optimal, solution of the problem.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182