Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Datorstöd för taktisk och operativ ledning.

Datorstöd för taktisk och operativ ledning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Löfvenholm Jan-Olov
Ort: Stockholm
Sidor: 15
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-08-24
Rapportnummer: (FOA-R--94-00018-5.2)
Nyckelord C3I, datorstöd, computeraid, 56
Sammanfattning Begreppen C3I och C4I2 är uttryck för en teknikdominant ledningsfilosofi där man genom att utveckla och använda högteknologiska hjälpmedel ökar kvaliteten på beslutsunderlaget samt minskar tiderna för insats och beslut. Detta beror bl a på att studier av framtida strid och dess förmodade snabba förlopp har pekat på klara behov att: - förbättra beslutsfattarnas underlag på alla ledningsnivåer underlätta uppföljning av såväl egna som motståndarens förband/enheter - minska tiderna mellan beslut och insats - minska tiderna mellan målupptäckt och bekämpning Tidsaspekten är här speciellt viktig med de snabba beslutsförlopp i realtid som präglar taktiska nivåer. De stora tidsvinsterna med datorstöd görs dock på operativ nivå där beslutscykeln på 1-2 dygn kan minskas ner till timmar. Kvaliteten på beslut grundar sig bl a på hur bra den beslutsgrundande informationen är samt beslutsstrategin. I stabstjänst är datorstöd ett hjälpmedel för att snabba upp beslutscykeln, men inte något krav för att kunna bedriva stabstjänst. Krav på redundans-reservförfaranden gör att beslut skall kunna tas även vid datorstörning eller frånfälle av datorstöd. Samma beslutsstrategi bör finnas för likartade beslutssituationer vare sig datorstöd disponeras eller ej. Kvaliteten på det beslutsgrundande underlaget beror på den personliga kvaliteten på stabsmedlemmarna och deras: attityd, - utbildning, metod samt samspelseffekter mellan dessa tre faktorer. Den information som används i ledningssystem har många olika former. Utvecklingen har medfört att förbandschefer nu ofta befinner sig i den pradoxala situationen att mer information och teknologi än någonsin disponeras för att uppnå det militära målet, men att manöverutrymmet har minskat jämfört med tidigare pga snabba stridsförlopp och ökad precision/vapenverkan hos moderna vapensystem. Ny teknologi har även påverkat de sätt som taktisk information presenteras på.Ju mer komplexiteten hos vapensystem och sensorer ökat desto större krav har ställts på den enda oförändrade komponenten människan. Den tekniska utvecklingen leder till att betydelsen av operatören ökar. I komplexa system införs en ökad automationsgrad för att avlasta människan enkla beslut eller sådana som måste ske mycket snabbt. Samtidigt blir de kvarvarande uppgifterna för operatören alltmer viktiga varvid även människa-masininteraktion (MMI) får en ökad betydelse. Det är dock väsentligt att komma ihåg att förbättra teknologi även har nackdelar, ju större beroendet av tekniska lösningar är desto större är risken att bli handlingsförlamad när tekniken sviktar eller helt faller ifrån.
Abstract The terms C3I, C4I2 are expressions of a command philosphy where advanced technology is increasing the quality of decision data and decreasing the amount of time required for decision and action. This is reflected by studies of future intensive warfare operations which pinpoint the need to: - improve the basic decision data on all levels of comman - make the situation awareness easier by the automatic plotting of friendly and opposing forces - reduce the time from decision to action - reduce the time from target detection to reaction The majority of time saving is found on the operational level, where days can be reduced to hours if proper C3I-system are fielded.The quality of any decision is based upon how well the background information is processed and the adoption of a "decision strategy". At any command post computer aid is used to speed up the decision cycle, but it is by no means absolutely necessary since normal command post routines can be carried out as manual work though at a slower pace. Demands for redundance hav led to rules and orders for how to proceed in the command process if the computer aid should fail. If such a situation occurs the same "decision strategy" should be used as when computer aid is available. The quality of a decision depends among other things on the personal qualities of the staff members and their: attitude, - education, -method and interactions between these factors. The information fed into the system has various forms. The development has led to a situation where commanders have more information and technology available than ever in order to achieve the military objective. But the room for manoeuvre has been reduced due to rapid combat scenarios and more accurate and lethal weapon systems. New technology has also influenced the ways of presenting tactical information. But the more complex weapon systems and sensors have become, the greater the demands have become on the only unaltered component, the human being. Technical development leads towards situations where the importance of the operators increases. Complex systems are given automatic modes in order to release the operator from simple decisions or those which must be made rapidly. The remaining tasks are at the same time more and more important. The importance of human factors has therefore increased, too. It is essential to have in mind that improved technology also has some disadvantages, such as the greater dependance of a user on technology increasing the risk of being hadicapped when the technology fails.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182