Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Metodik för mätning av skärmverkan i mikrovågsområdet.

Metodik för mätning av skärmverkan i mikrovågsområdet. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bäckström Mats, Jansson Leif
Ort: Linköping
Sidor: 19
Utgivningsår: 1995
Publiceringsdatum: 1995-03-01
Rapportnummer: (FOA-R--94-00024-3.2)
Nyckelord elektromagnetisk skärmning, mikrovågor, fältinträngning, EMC, HPM, skärmverkan, electromagnetic shielding, microwaves, electromagnetic measurements, electromagnetic compatibility, shielding effectiveness, 340, 543011
Sammanfattning Under senare år har det hot som högeffekt pulsad mikrovågsstrålning utgör mot elektriska systems funktionssäkerhet alltmer uppmärksammats. I arbetet med att utforma skyddsåtgärder och verifiera tålighet intar metoder för bestämning av elektromagnetisk skärmverkan en central roll. Föreliggande rapport är en kortfattad sammanställning av erfarenheter avseende mätmetodik, presentation och utvärdering av data från mätningar av skärmverkan för elektronikutrymmen i mikrovågsområdet, i första hand 0.4 - 18 GHz. Rapporten behandlar funktion och utformning av fältsensorer. Särskilt diskuteras de problem som föreligger vid mätning i elektriskt små utrymmen. Riktlinjer för val av frekvensupplösning och bestämning av fältmätpunkter tas upp samt innebörden av olika sätt att excitera provföremålet. Även metodik för bestämning av absorptionstvärsnitt för ledningar behandlas. Förslag och exempel på hur mätdata ska presenteras och utvärderas m a p konstruktionskrav presenteras. Rapportens syfte är såväl att fungera som stöd i praktisk verksamhet för bestämning av skärmverkan som att identifiera problemställningar för det fortsatta arbetet att förbättra och vidareutveckla metodiken. Särskilt beträffande mätning i elektriskt små utrymmen återstår avsevärt utvecklingsarbete.
Abstract In the last few years an increased attention has been paid to the threat posed by pulsed high power microwaves against the operational reliability of electrical systems. In the process of system design and hardness verification determination of shielding effectiveness plays an important role. The report is a brief summary of our experiences regarding measurements, presentation and evaluation of data from measurements of shielding effectiveness of electronic compartments in the microwave range, primarily between 0.4 and 18 GHz. The design and function of field probes is dealt with, especially what concerns measurements in electrically small spaces. Guiding principles for the choice of frequency resolution and of probe locations are given. The significance of different ways to excite the test object is discussed as well as a method to determine receiving cross section of cables. Proposals on how to present measurement data and how to evaluate data w r t design requirements are presented. The report is meant both to serve as a guidance on how to perform shielding measurements and to provide a foundation for future work to improve and further develop the methodology. Further development is in particular required for shielding measurements in electrically small cavities.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182