Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Inläckning, adsorption och återavgivning av giftig gas i vanliga byggnader och skyddsrum.

Inläckning, adsorption och återavgivning av giftig gas i vanliga byggnader och skyddsrum. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Karlsson Edvard, Berglund Tage
Ort: Umeå
Sidor: 16
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-10-12
Rapportnummer: (FOA-R--94-00027-4.6)
Nyckelord Inomhus, filtrering, ventilation, skydd, deposition, desorption, klor, ammoniak, svaveldioxid, nervgas, indoor, filtration, protection, adsorption, desorption, deposition velocity, chlorine, ammonia, sulphur dioxide, nerve agent
Sammanfattning På uppdrag av Statens räddningsverk har experiment gjorts och en teoretisk modell utvecklats för att studera gaskoncentration i vanliga byggnader och i skyddsrum vid inläckning utifrån. Modellen har använts för att studera giftiga gasmoln från olyckor och från anfall med kemiska stridsmedel. Modellparametrar för nervgaserna sarin och VX samt för klor, ammoniak och svaveldioxid har bestämts från experimentetn. Effekten av adsorption och återavgivning på gaskoncentration och dosering (gaskoncentration x tid) i vanliga byggnader och i skyddsrum har beräknats. Studierna visar att vistelse i vanliga byggnader, speciellt vid reducerad ventilation, minskar skadorna av giftga gaser jämfört med vistelse utomhus. Vid t ex 0,1 luftbyten per timme kan doseringen inomhus för flera gaser bli mindre än 10 % av doseringen utomhus. En stor intern yta, t ex många gardiner, draperier m m bidrar också till ett ökat skydd. Genom att vädra eller lämna rummet när faran är över utomhus, kan man minska effekterna ytterligare. Typ av golv-, vägg- och takmaterial inomhus har också betydelse för skyddsförmågan. För nervgasen sarin ger ytor t ex av omålad betong det bästa skyddet i vanliga byggnader. Om nervgasen sarin kommit in i skyddsrum i samband med inpassering, reduceras också de toxiska effekterna om skyddsrummets ytor består av omålad betong.
Abstract Experiments have been made and a theoretical model has been developed to study gas concentration in ordinary buildings and in shelters in case of leakage of gas from outside. The model has been used to study toxic gas clouds from accidents or attacks with chemical warfare agents. Model parameters for the nerve agents sarin and VX and for chlorine, ammonia and suphur dioxide have been determined from the experiments. The influence of adorption and desorption on gas concentration and dosage (concentration x time) in ordinary buildings and shelters has been calculated. The studies show that staying in ordinary buildings, especially at reduced ventilation, will reduce the risk from toxic gas clouds, compared to staying outdoor. For example at a ventilation giving 0,1 air changes per hour, the indoor dosage for several gases may be below 10 % of the outdoor dosage. A large total indoor surface, e.g. many curtains, also contribute to an increased protection. By ventilating or leaving the room when the gas cloud has passed outdoor, the effects can be further reduced. The type of indoor surfaces is also important, e.g. for the nerve agent sarin surfaces of unpainted concrete give the best protection in ordinary buildings. If the nerve agents sarin has leaked into a shelter, when people are entering, the toxic effects will also be reduced if the indoor surfaces consist of unpainted concrete.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182