Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

CAMA-protokoll. Beskrivning av informationsöverföring.

CAMA-protokoll. Beskrivning av informationsöverföring. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Löfvenholm Jan-Olov
Ort: Stockholm
Sidor: 23
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-09-22
Rapportnummer: (FOA-R--94-00030-5.2)
Nyckelord C3I, command control
Sammanfattning Målsättningen med datainformationsutbyte mellan operativa och taktiska nivåer är att möjliggöra kommunikation dator-dator mellan nivåer och inom samma nivå mellan försvarsvarsgrenar. För detta syfte krävs att: uppdatering sker vid källan dvs så långt ner i organisationen som möjligt, lägre regional och lokal nivå ges kontinuerlig tillgång till aktuellt ensat läge, samverkande chefer ges tillgång till varandras lägesuppfattning. Ansvaret för att uppdatera datasystem skall följa det ordermässiga ansvaret för att inhämta, bearbeta och delge information t ex då ett förband passerar gränsen mellan olika ansvarsområden, eller kunna förändras om en stab som ansvarar för en verksamhet slås ut (övertagandeproblematik). Detta ställer följande krav på datorstödet: Förändringar i informationsflödet skall kunna hanteras. Ett exempel är förhållandet att i fred inhämtas den övervägande delen av informationen av HKV/MB och delges neråt i organisationen, medan efter krigsutbrott och ökande stridsaktiviteter mer och mer information inhämtas på taktisk nivå varvid rapporteringen uppåt ökar. Tidpunkt och omfattning av förändringar i uppdateringsansvaret kan avgöras i varje enskilt fall med hänsyn till läget, stabers kompetens, personalstyrka mm. All information för en stabs behov bör vara lagrad vid så många andra staber som möjligt (i samtliga datorer) för att möjliggöra reservstabsförfarande och utövande av ledning från annan stabsplats (chefsbesök m m). Överföring av information skall dessutom kunna ske via olika medier.
Abstract The purpose of interchange of information between operational and tactical levels is to allow communication computer to computer both between and within command levels. This demands that: Updates should be made at the source, as far down in the organisation as possible. Lower regional and local command levels have continual access to the current situation awareness Cooperating commanders should have access to each others situation opinion. The responsibility for updating C3I-systems should follow the order responsibility to obtain, process and report information, for example when a unit passes, the border between command areas, or when a staff responsible for a certain activity is wiped out. This leads to the following demands on the C3I-systems: In peacetime variations in the peace time flow of information should be managed by higher levels, while in warfare and battle situations the main bulk of information originates from tactical levels and increasing amounts are reported up to the higher levels Points of time and the amount of changes of the responsibility for updating the system should be decided from time to time depending on the situation, staff qualification, manning etc. All information a staff requires should be stored by as many other staffs as possible in order to facilitate reserve command post routines and command routines from other command posts. Informationtransfer should also be caried out by various medias.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182