Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Stridsdelar, skydd och deras växelverkan.

Stridsdelar, skydd och deras växelverkan. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lidén Ewa, Holmberg Lars, Mellgard Ingegärd, Westerling Lars
Ort: Stockholm
Sidor: 208
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-12-08
Rapportnummer: (FOA-R--94-00035-2.3-SE)
Nyckelord stridsdelar, projektiler, splitter, RSV, pansar, skydd, penetrationsmekanik, slutballistik, slutballistisk provning, kontinuummekanik, skallagar
Sammanfattning Detta är en sammanställning av principerna för hur stridsdelar och pansarskydd är uppbyggda samt hur de växelverkar med varandra. Huvudsakligen beskrivs pene trerande stridsdelar. Avsikten med detta arbete är att på ett lättillgängligt sätt ge läsaren en god grund för förståelsen av penetrationsförlopp och kraven på stridsdelar och skydd. Sådana sammanställningar har hittills saknats och avsikten är att denna rapport ska användas som kompendium vid undervisningen på Militärhögskolan. Även allmänt intresserade personer bör ha god nytta av rapporten. I rapporten återfinns dels allmänna beskrivningar av stridsdelar, skydd och försöksmetoder, dels beräkningsmetoder och en teoretisk bakgrund. Inga förkunskaper krävs för att tillgodogöra sig de allmänna delarna av rapporten. Teoridelen ger även de vetenskapligt intresserade en god grund för vidare studier av ämnet. En preliminär utgåva av detta kompendium gavs ut till MHS HTKA 91-93 och har använts vid undervisningen på Militärhögskolan sedan dess. I denna utgåva har vi försökt att arbeta in läsarnas synpunkter. Arbetet med framtagningen av kompendiet har delfinansierats av Militärhögskolan och Försvarets Materielverk.
Abstract This is a compilation of the principels of warheads and armour and the way they interact. Mainly penetrating warheads are treated. The objective of this work is to provide an easily accessible foundation on which the reader can base an understanding of the penetration process and the demands placed on warheads and armour. To date no such compilation has been available in Sweden and one of the intentions is that this work be used as a teaching compendium at the Swedish War College. This report should be useful to people who have a general interest in this subject. In this report we give a general description of warheads, armour and experimental methods, as well as a desceiption of computational methods and a theoretical background. No prior knowledge is needed to benefit from the descriptive parts of the report. The theoretical parts provides a good foundation for further study of the subiect for more scientifically oriented reader. A preliminary edition of the report was issued in 1992 and has been used in teaching courses at the Swedish War College. Experiences from this work and point of views from other people having read the preliminary version have been incorporated. This work has partly been funded by the Swedish War College and the Defence Materiel Administration.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182