Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Tredimensionella rökspridningsberäkningar vid brand i tunnlar.

Tredimensionella rökspridningsberäkningar vid brand i tunnlar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hägglund Bengt, Fransson Christer
Ort: Stockholm
Sidor: 33
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-12-28
Rapportnummer: (FOA-R--94-00038-2.4)
Nyckelord tunnel, brand, fältmodeller, brandskydd
Sammanfattning Tredimensionella rökspridningsberäkningar med fältmodellen FLUENT redovisas för några tillämpade fall vid bränder i järnvägs- och landsvägstunnlar. Syftet med rapporten är att ge konkreta exempel på hur fältmodellberäkningar kan förut säga rökfrontens utbredning samt temperaturen i rökgaserna vid brand i ett tunnelrör. Även experimentella data från bränder i tunnlar redovisas i rapporten, innefattande temperaturer i rökgaserna samt rökgasernas utbredning i tunnelröret. Uppmätta värden från några av brandförsöken jämförs med beräknade värden på rökgasernas temperatur samt strömningshastigheter i tunnelröret. Rapporten avslutas med en diskussion av de begränsningar som dagens fält modeller har.
Abstract Three-dimensional calculations of the smoke spread by the field model FLUENT are presented for some applied cases of fires in road and rail tunnels. The purpose of the work is to show how field models can predict the spread of smoke and the temperature of the fire gases in tunnels involved in fire. Also experi- mental data of the smoke spread and temperature from fire tests in tunnels are presented in the report. Measured values from some of the tests are compared with calculated values from the field models. The report is finished by a discussion of the limitation of the field models used today.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182