Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Lågintensitetskonflikter - breddad hotbild

Lågintensitetskonflikter - breddad hotbild Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lindahl Nils-Emil
Ort: Stockholm
Sidor: 39
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-10-13
Rapportnummer: (FOA-R--94-00040-5.3)
Nyckelord psykologiska operationer, breddad hotbild, threat
Sammanfattning Föreliggande rapport ingår i projektet "Psykologiska operationer och vilseledning". Den syftar till att inom ramen för projektets övergripande mål öka och bredda intresset för lågintensitetskonflikter. Rapporten behandlar främst amerikanska doktriner och reglementariska bestämmelser för insats av militära resurser i en lågintensitetskonflikt. Rapporten behandlar också de nya hot på låg nivå som kan uppstå (har uppstått) efter Sovjetunionens sönderfall. Dessa hot är sådana som man normalt förknippar med lågintensitetskonflikter. Resonemangen om dessa hot anknyts till diskussionen om breddad hotbild i Östersjöområdet. Ett grundelement i svensk säkerhetspolitik är att stödja och om möjligt stärka FN:s roll vid lösande av internationella konflikter. Därför brukar Sverige ställa sig positivt vid en förfrågan från FN om att ställa resurser till förfogande för insats i olika FN-operationer. Sådana operationer genomförs i områden där lågintensitetskonflikter pågår. Antalet FN-insatser för att bevara eller skapa fred ökar. Rapporten pekar på några av de problem som uppstår i vårt land om vi skall öka och fördjupa våra insatser i sådana FN-operationer.
Abstract This report is part of the project "Psychological operations and deception". It aims to increase and widen the interest for Low Intensity Conflicts within the framework of the project. The report deals mostly with US doctrines and regulations for military operations in Low Intensity Conflict. This report also deals with the new threats on a low level which can arise (have arisen) after the fall of the Soviet Union. These threats are typically associated with Low Intensity Conflicts. The reasoning about these threats is linked to the discussion about new threats in the Baltic area. A corner stone of Swedish security policy is to support and if possible strengthen UN:s ability to solve international conflicts. Usually Sweden replies positively to requests to participate in different kinds of UN operations. Such operations are often conducted in areas of Low Intensity Conflict. The number of UN operations in order to keep or make peace are increasing. The report points out some of the problems that will arise in our country if we increase our involvement in such UN operations.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182