Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Armstrong Lab. NASA Ames Research Center. Electronic imaging: Science & technology. En reserappport. (Tryckorig. i arkivet FOA/Li)

Armstrong Lab. NASA Ames Research Center. Electronic imaging: Science & technology. En reserappport. (Tryckorig. i arkivet FOA/Li) Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Derefeldt Gunilla, Swartling Tiina
Ort: Stockholm
Sidor: 63
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-10-31
Rapportnummer: (FOA-R--94-00049-5.2)
Nyckelord flygträning, flygutbildning, träningssimulatorer, perception, kognition, informationsbehandling, NVD, virtuell verklighet, MMI, LCD, human factors, training, 53
Sammanfattning Rapporten redogör för besök vid två försvarsforskningsinstitut samt deltagande i en vetenskaplig konferens inom området elektroniskt presenterad information. University of Dayton Research Institute (UDRI) och Armstrong Laboratory, Aircrew Training Research Division (AL/ATRD), Mesa, Arizona. Besöksmottagare: Dr.Celeste McCollough Howard. Syftet med besöket var att stärka etablerade kontakter mellan FOA och UDRI, Armstrong Laboratory. Armstrong Lab är amerikanska flygvapnets främsta organisation för forskning, utveckling och träning i avsikt att förbättra flygförares prestationer i reell stridsmiljö. Verksamhet sker inom grundläggande forskning med koncentration på visuell uppmärksamhet och kognition, träningseffektivitet och teknikutveckling för explorativt och avancerat utvecklingsarbete på träningsutrustningar för flygförare. En redogörelse för tidigare besök vid Armstrong Lab finns beskriven i FOA rapport A 50020-5.2, November 1993. NASA-Ames Research Center, Human Factors Research Lab, Moffett Field, Kalifornien. Besöksmottagare Dr. James Larimer. Syftet med besöket var att få inblick i aktuell forskning vid NASA Human Factors Research Lab. Forskning förekommer inom virtuell verklighet och planetutforskning, telerobotik, människamaskininteraktion, mänskligt seende, avancerade displayer och spatial perception, utvärdering och optimering av displayer. Inom projektet "The Army-NASA Aircrew-Aircraft Integration (A3I) Program" utvecklar man ett människa-maskinsystem för arme, flyg och marin. Målsättningen är att under 1995 ha utvecklat ett prototypsystem för design av bemannade system. Prototypen kallas MIDAS (Man-machine Integration Design and Analysis System) och är förmodligen ett av världens mest komplexa simulerade människa-maskin system baserat på modeller för mänskliga prestationer. MIDAS används för uppdragssimulering och behandlar högsta nivå av abstraktion av mänskligt (eller automatiskt) operativt agerande. Det omfattar modeller baserade på experimentella data över seende inklusive scanning, sökning, fixering, följning, perceptuell uppmärksamhet, omvärldsrepresentation, beslutsfattande och regel-baserade aktiviteter för olika uppdrag, planering, arbetsbelastning och motoriskt handlande. Programmet VIDEOS (Video Display Engineering and Optimization System) utvärderar och optimerar displayparametrar med avseende på mänskligt seende. Man utvecklar olika verktyg för att integrera elektriska, optiska och psykofysiska modeller. IS&T/SPIE symposiet i "Electronic Imaging: Science & Technology omfattade ca 20 konferenser fördelade på sex olika program. Vi deltog i konferenserna ´stereoskopiska displayer och tillämpningar V´, ´teknik och vurtuell verklighet´, ´mänskligt seende, visuell informationsbehandling och digitala displayer V´ samt ´visuell datarepresentation och analys´. Intresset för virtuella verkligheter och stereoskopisk presentation var stort likaså utrustningsoberoende färgpresentation samt nyttjande av mänskliga perceptuella-kogni
Abstract This document reports on a visit to two defence-research institutes and participation in a symposium on e1ectronic imaging. University of Dayton Research Institute (UDRI) and Armstrong Laboratory, Aircrew Training Research Division (AL/ATRD ) located at Mesa, Arizona. Point of contact: Dr. Celeste McCollough Howard. The purpose of the visit was to strengthen established contacts between FOA and UDRI, Armstrong Laboratory. AL/ATRD is the US Air Force´s premier organization for research and development in aircrew training techniques and technologies. Its basic mission is to increase aircrew effectiveness and to provide enhanced training systems for combat preparation. At Armstrong Lab, work is concentrated in (a) basic research principally visual attention and cognitive processing); (b) training effectiveness and (c) technology development (including exploratory and advanced work on aircrew training devices). A report on an earlier visit to Armstrong Lab is given in FOA report A 50020-5.2, November 1993. NASA - Ames Research Center, Human Factors Research Lab, Moffett Field, CA. Point of contact: Dr. James Larimer. The purpose of Ihe visit was to obtain insight into current research at NASA Human Factors Research Lab. Research is in progress on virtual reality and planetary exploration, telerobotics, manmachine interaction (MMI) & human engineering, vision, advanced displays and spatial perception, video display engineering & optimization system (VIDEOS). The Army-NASA Aircrew/Aircraft Integration Program (A3I) is probably one of the most complex MMI projects in the world. It is a joint Army and NASA development effort to advance the capabilities and use of computational representations of human performance and behavior in the design, synthesis, and analysis of manned systems. The prototype, MIDAS (Man-machine Integration Design and Analysis System), has from the outset been focused on models of human performance. It contains tools to describe the operating environment, equipment, and mission of manned systems. MIDAS is used for mission simulation and incorporates higher levels of abstraction of human (or automatic) operational behaviour. It comprises models based on experimental data on visual scanning, search, fixation, tracking and visual attention, situational awareness, decision making and rule-based activities for mission, planning, workload, and motor operations. The program VIDEOS (Video display engineering and Optimization System) evaluates and optimizes display parameters from human vision. Different tools are developed for integrating electronic, optitic, and psychophysical models. IS&T/SPIE symposium on "Electronic Imaging: Science & Technology covered about 20 conferences in six programs. We participated in the following conferences: ´stereoscopic displays and applications V´, ´human vision, visual processing, and digital display V´, ´the engineering reality of virtual reality´, and ´visual dat

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182