Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Windows NT as a Platform for a Real-Time Control System. A Case Study: Design of a Control System, Using Visual C++, for the Unmanned Underwater Vehicle MacAROV.

Windows NT as a Platform for a Real-Time Control System. A Case Study: Design of a Control System, Using Visual C++, for the Unmanned Underwater Vehicle MacAROV. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ström Roger
Ort: Stockholm
Sidor: 90
Utgivningsår: 1995
Publiceringsdatum: 1995-02-17
Rapportnummer: (FOA-R--94-00079-2.1)
Nyckelord realtidssystem, styrsystem, trådar, Windows NT
Sammanfattning Det 32-bitars operativsystemet Windows NT kan användas som plattform för ett mjukt realtids styrsystem. Förut har det varit svårt att utan tilläggsprodukter göra realtidsapplikationer under MS DOS och Windows 3.1, men Windows NT´s arki tektur är helt ny. NT stödjer både processer och trådar (på applikationsnivå), vilka båda kan prioriteras individuellt och scheduleras globalt. Win32 program meringsgränssnittet till Windows NT, erbjuder en hel del nya funktioner för konstruktion av realtidssystem, och den här rapporten skall försöka framhäva de viktigaste. En närmare titt på multitrådning och mekanismerna för schedulering av trådar har också genomförts. För att testa användbarheten av Windows NT i realtidssystem har en praktisk studie genomförts. Ett Windowbaserat styrsystem för den obemannade under- vattensfarkosten MacAROV konstruerades. För att utveckla styrsystemet användes Visual C++ (version 1.1) för Windows NT. Detta är ett kraftfullt verktyg för Windowsprogrammering, men det medföljande klassbiblioteket (MFC) stödjer inte multitrådning i denna version. Resultaten från simuleringarna och fältproven med den riktiga farkosten visade att Windows NT uppfyller ställda realtidskrav. Några ytterligare tester visade att en implementation med trådar ger bättre realtidsprestanda än med processer, eftersom overheaden vid interprocess-kommunikation medför prestandaförsäm ringar. Sammanfattningsvis kan sägas att Windows NT visade sig vara bra som plattform för ett realtids styrsystem. Detta arbete tar bara upp grunderna i Windows NT, och det finns många intressanta områden kvar att studera. Detta arbete har utförts som ett examensarbete på institution 61, med exami nator från institutionen Signaler, Sensorer och System, avdelningen för Regler- teknik på KTH. Studien av Windows NT utgår från författarens egna kunskaper och erfarenheter och skall inte ses som en jämförelse med realtidsoperativsystem eller andra operativsystem, utan är en fristående studie. En viss jämförelse med MS DOS och Windows 3.1 förekommer dock i rapporten.
Abstract The 32-bit operating system Windows NT can be used as a platform for a soft real-time control system. Earlier, it has been difficult, without additional products, to make real-time applications under MS DOS and Windows 3.1, but the architecture of Windows NT is completely new. NT supports both processes and threads (at the application level), both of which may be individually prioritized and globally scheduled. Win32, the pro-gramming interface of Windows NT, provides a great deal of new functions for real-time systems design, and this report will try to bring out the most important ones. A closer look at multithreading and the mechanisms for thread scheduling is also performed. To verify the usability of Windows NT in real-time systems, a case study has been per-formed. A Windows based real-time control system for the unmanned underwater vehicle MacArov was designed. For developing the control system, Visual C++ (version 1.1) for Windows NT, was used. This is a powerful tool for Windows pro-gramming, but the included class library (MFC) does not support multithreading in this version. The results from the simulator tests and field trials with the real vehicle, showed that Windows NT fulfills the real-time requirements. Some additional tests also showed that an implementation with threads provides better real-time performance than with processes, since the interprocess communication overhead involves performance impairments. In conclusion, Windows NT proved satisfactory as a platform for a real-time control system. However, this work only deals with the Windows NT´s basics, and many interesting areas are yet to look into. This thesis (for a MSc degree) has been accomplished at department 61, out of the author´s own knowledge and experiences, with examiner from the division of Automatic Control at the Royal Institute of Technology. The study of Windows NT should not be considered as a comparison with real-time operating systems or other operating systems, but is a stand-alone study. However, some comparison with MS DOS and Windows 3.1 occurs in the report.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182